عنوان :
بررسي عوامل موثر بر ضايعات دهانه رحم در زنان تحت پوشش كميته امداد استان گيلان در مركز آموزشي درماني الزهراء در سال 1395
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
چكيده مقدمه: ضايعات دهانه رحم شامل يك سري از تغييرات غير عادي در سلول¬هاي دهانه رحم مي¬باشد كه مي¬تواند شامل انواع عفونت¬ها و التهاب باشد كه پيشرفت تدريجي آنها منجر به ضايعات پيش سرطاني و حتي سرطاني مي¬شود. غربالگري زنان بدون علامت با پاپ اسمير كه موثرترين و كم¬هزينه¬ترين آزمون براي غربالگري ضايعات دهانه رحم است، موجب تشخيص و درمان ضايعات مي¬شود و از سرطان دهانه رحم جلوگيري مي¬كند. اين مطالعه به هدف بررسي عوامل موثر بر ضايعات دهانه رحم در زنان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) استان گيلان در مركز آموزشي درماني الزهراء و با همكاري مركز تحقيقات بيماري¬هاي گوارش و كبد گيلان در شهر رشت انجام شد.. مواد و روش¬ها: اين مطالعه بر روي 300 نفر از زنان مراجعه¬كننده انجام شد. پرسشنامه مربوط به وضعيت دموگرافيك، عوامل خطر احتمالي در ايجاد ضايعات دهانه رحم (شامل 32 سوال) و آگاهي زنان ( شامل 9 سوال) در مورد ضايعات دهانه رحم تكميل شد. بيماران تحت آزمايش پاپ اسمير قرار گرفتند. پاپ اسمير به روش Liquid base بوسيله سيتوبراش انجام شد. به طوريكه سيتوبراش را وارد اندوسرويكس كرده و 180 درجه چرخانديم و سپس نمونه را در داخل مايع فيكساتيوي كه در ظرف¬هاي در دار ريخته شده بود قرار داده شد. داده¬هاي بدست آمده توسط نرم افزار آماري 16SPSS پردازش شد. نتايج كمتر از 0.05 معني¬دار در نظر گرفته شد.. نتايج: بررسي وضعيت جمعيتي زنان جامعه آماري در اين مطالعه نشان داد كه ميانگين سني افراد 4/6±7/43 سال بود. در اين مطالعه 1% (3 نفر) افراد پاپ اسمير غيرطبيعي داشتند. از اين تعداد 300 نفر، 3/94% يافته غيرطبيعي داشتند. ارتباط بين سن اولين قاعدگي، سن اولين زايمان با يافته¬هاي غيرطبيعي (005/0P<) مشاهده شد. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه ارتباطي بين سن، تعداد زايمان، روش¬هاي پيشگيري از بارداري، سيگار، مصرف قرص¬هاي جلوگيري از بارداري و متغيرهاي مورد بررسي ديگر در اين مطالعه و يافته¬هاي غير طبيعي مشاهده نشد (005/0<P). در اين مطالعه (181نفر) 3/60% سابقه انجام تست پاپ اسمير داشتند. نتيجه¬گيري: اكثريت زنان در اين مطالعه عفونت داشتند. توصيه مي¬شود اين مطالعه در سطح وسيعتر انجام شود تا به بررسي دلايل عفونت و التهاب در زنان پرداخته شود. همچنين برنامه¬هاي آموزشي مناسب در مورد پاپ اسمير جهت بالا بردن ميزان آگاهي و عملكرد زنان ضروري به نظر مي¬رسد. كلمات كليدي: ضايعات دهانه رحم، عوامل موثر، زنان، پاپ اسمير
شماره ركورد :
142047
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت