عنوان :
بررسي فراواني علل بروز نكروز آواسكولار سر استخوان ران در بيماران تحت عمل جراحي تعويض كامل مفصل هيپ در بيمارستان¬هاي رشت پيش از سال
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
پيش¬زمينه: با توجه به افزايش بروز نكروز آواسكولار سر استخوان ران در زمينه استفاده از كورتون كه منجر به تعويض مفصل كامل هيپ در بسياري از بيماران در سنين جواني و ميانسالي مي¬گردد، بر آن شديم كه با بررسي فراواني علل نكروز آواسكولار سر استخوان ران در بيماراني كه تحت عمل تعويض مفصل كامل هيپ قرار گرفته¬اند، ضمن آشكار شدن درصد هر يك از علل بروز اين پديده، گامي در جهت آگاهي جامعه و دستگاه هاي اجرايي ذيصلاح، پيشگيري از بروز و مديريت صحيح نكروز آواسكولار سر استخوان ران در بيماران، برداشته شود. مواد و روش¬ها: در يك مطالعه توصيفي مقطعي بيماراني كه پيش از سال 1397 در بيمارستان¬هاي رشت با تشخيص نكروز آواسكولار سر استخوان ران تحت عمل تعويض مفصل كامل هيپ قرار گرفته¬اند، مورد بررسي واقع شدند. يافته¬ها: مصرف كورتون مسبب 85 درصد كل علل نكروز آواسكولار غير تروماتيك سر استخوان ران و حدود 57 درصد كل علل نكروز آواسكولار سر استخوان ران مي¬باشد نتيجه¬گيري و پيشنهادات: به نظر مي¬رسد با آگاهي جامعه و مراجع ذيصلاح از عوارض احتمالي مصرف كورتون مي¬توان نقش به سزايي در پيشگيري از عوارض مصرف كورتون مثل نكروز آواسكولار سر استخوان ران را ايفا كرد.
شماره ركورد :
142064
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت