عنوان :
بررسي تاثير همراهي نانو مواد زيستي توليد شده و طول مدت استفاده از كيسه شن بر شدت درد كمر و عوارض عروقي ناحيه آنژيو گرافي بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني دكتر حشمت رشت در سال 96
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: بيماري هاي قلبي عروقي يكي از بيماري هاي مزمن غالب قرن 21 است. كاتتريزاسيون قلب براي ارزيابي هاي تشخيصي در بيماري هاي قلبي- عروقي استفاده مي شود. آنژيوگرافي فمورال عروق كرونر با عوارضي مانند عوارض عروقي و كمر درد همراه است. هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين تاثير پودر نانومواد زيستي به عنوان عامل هموستاتيك موضعي بر روي زمان هموستاز، كمردرد، خونريزي، هماتوم، مدت زمان استفاده از كيسه شن و زمان خروج از تخت افراد مورد مطالعه، در مقايسه با روش هموستاز روتين مي باشد. مواد و روش ها:. اين مطالعه يك كارآزمايي باليني مي باشد. 150 بيمار تحت آنژيوگرافي عروق كرونر از طريق شريان فمور، به طور تصادفي در سه گروه A(گروه كنترل)، B (گروه مورد 1) و C (گروه مورد 2) قرار گرفتند. در گروه كنترل از پودر كيتوهم و قرار دادن كيسه شن براي 4 ساعت و خروج از تخت بعد از 8 ساعت، در گروه B از پودر نانوموادزيستي و قرار دادن كيسه شن براي 4 ساعت و خروج از تخت بعد از 8 ساعت و در گروه C از پودر نانوموادزيستي و قرار دادن كيسه شن براي 1 ساعت و خروج از تخت بعد از 2 ساعت استفاده شد. مدت زمان هموستاز، ميزان خونريزي و هماتوم بعد از برقراري هموستاز و ميزان درد كمر در فواصل مشخص طي 8 مرحله در طول 24 ساعت در سه گروه بررسي شد. نتايج: بين سه گروه از نظر اطلاعات دموگرافيك و باليني تفاوت معني داري وجود نداشت. ميزان درد كمر در ساعات دوم، سوم و چهارم بعد از آنژيوگرافي به ميزان معني داري در گروه C كمتر از گروه هاي A و گروه B بود(001/0˂P ). اختلاف معني داري در ميزان خونريزي بين 3 گروه وجود داشت(A>B>C)(05/0˂ P ). نتيجه گيري: استفاده از پودر نانوموادزيستي سبب كاهش خونريزي پس از آنژيوگرافي عروق كرونر و زمان استراحت و در نهايت شدت درد كمر مي شود. كليد واژه ها: نانومواد زيستي، آنژيوگرافي كرونر، هموستاز، خونريزي، هماتوم، كمر درد
شماره ركورد :
142067
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت