عنوان :
بررسي وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي - درماني شهر رشت در سال 97-1396
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: رعايت حقوق بيماران از مهمترين مسائل اخلاقي در بيمارستان است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. هدف: اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه بيماران بستري در مراكز آموزشي – درماني انجام گرديد. مواد و روش¬ها : پژوهش حاضر، يك مطالعه توصيفي با رويكرد تحليلي- مقطعي بر روي 342 بيمار بستري حين ترخيص در مراكز آموزشي درماني شهر رشت كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انجام شد. ابزار تحقيق بكار رفته در اين مطالعه پرسشنامه محقق ساخته و داراي دو بخش بود كه بخش اول مربوط به اطلاعات فردي، اجتماعي و وابسته به بيماري و بخش دوم اطلاعات مربوط به تعيين وضعيت رعايت منشورَ حقوق بيمار در 5 محور بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 21 spss و با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار)و استنباطي( آزمون‌هاي آماري كاي دو، فريدمن و رگرسيون لجستيك) مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. نتايج: يافته ها نشان داد وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار ازديدگاه بيماران به طور كلي 8/65 % و در محور هاي دريافت خدمات سلامت 1/85%، دريافت اطلاعات 3/69%، حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت 6/57 %، ارائه خدمات سلامت مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري 7/66 %، دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات 19% مطلوب بوده است. همچنين از بين متغيرَهاي مورد مطالعه تنها علت مراجعه (توصيه پزشك معالج نسبت به مراجعه اورژانسي) با وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار ارتباط معني دار آماري وجود داشته(05/0> p) وبه عنوان پيش بيني كننده تلقي شده است ( 9/1OR =و233/3-150/1 =95/0 CI). نتيجه گيري: با ارائه نتايج حاصل به مديران خدمات بهداشتي درماني، ضمن تاكيد بر لزوم رعايت منشور حقوق ببمار توسط كاركنان نظام سلامت مي توان تدابيري در جهت ارتقاء وضعيت رعايت منشور حقوق بيمار انديشيد و از تضييع حقوق بيماران كه از گروه هاي آسيب پذير جامعه به شمار مي روند جلوگيري نمود. كليد واژه ها: حقوق بيمار، بيماران بستري، كاركنان بيمارستان
شماره ركورد :
142069
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت