عنوان :
يك حسگر شيميايي براي چندين آناليت :دايتيزون به عنوان يك حسگر شيميايي براي تعيين كاتيون روي و آنيون هاي سيانيد و فلورايد در محيط اتانول /آب با روش رنگ سنجي
نويسنده اصلي :
اسدي،رويا
محل تحصيل :
پيام نورشيراز
رشته تحصيلي :
شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
30/06/1393
چكيده :
در اين تحقيق يك كاربرد جديد از دايتيزون ( (DTZبراي تعيين كاتيون روي (II)و آنيون هاي فلوئوريد و سيانيد گزارش مي شود. اين كاوشگر بسيار حساس قادر به اندازه گيري كاتيون روي با حد تشخيص 67/0 ميكرو مولار مي باشد. كمپلكس ايجاد شده مي تواند به عنوان يك گيرنده آنيوني براي آنيون هاي فلوئوريد و سيانيد در محيط EtOH/H2O در محدوده وسيعي از آنيون هاBrˉ, CH3COOˉ, Iˉ, SCNˉ,[C6H5O7] 3- و NO3ˉ,(COO)22-, SO32-, CO32-, Fˉ, Clˉ با روش رنگ سنجي بصورت گزينش پذير به ترتيب با حد تشخيص 44/2 و31/0 ميكرو مول بر ليتر عمل كند. زمان پاسخ سريع كمتر از 40 ثانيه براي تشخيص چشمي و دستگاهي براي اين روش گزارش شده است كه بسيار پايين تر از زمان لازم براي كاوشگرهاي رنگزايي است كه اخيرا گزارش شده است. اين روش مي تواند كاربرد بالقوه در تجزيه و تحليل سريع و دقيق از مقادير كاتيون روي و آنيون هاي سيانيد و فلورايد در نمونه هاي حقيقي مانند سرم خون انسان و آب را داشته باشد.
شماره ركورد :
14207
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
باعزت ،محمدرضا
استاد راهنما :
ديلمي راد،گوهر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت