عنوان :
بررسي فراواني عفونت استرونژيلوئيدس استركوراليس در بيماران دريافت كننده داروهاي سركوب كننده سيستم ايمني در بيمارستان هاي شهر رشت در سال 1396
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي و مقطعي، 494 نمونه مدفوع از بيماران دريافت كننده داروهاي ايمنوساپرسيو شامل 306 بيمار تحت درمان با داروهاي كورتيكواستروئيدي و 188 بيمار مبتلابه بدخيمي كه تحت شيمي درماني بودند، جمع آوري گرديد. اطلاعات دموگرافيك و رفتاري بيماران از طريق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. نمونه ها با استفاده از گسترش مستقيم مرطوب و روش فرمالين –اتيل استات و كشت آگار مورد بررسي قرار گرفتند .آناليز آماري با استفاده از تست Chi-squareو با كمك نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد . نتايج: در اين مطالعه 24 نفر (9/4%) از بيماران آلوده به استرونژيلوئيدس استركوراليس بودند. از اين تعداد به ترتيب 16 نفر (2/5%) بيمار تحت درمان با داروهاي كورتيكواستروئيدي و 8 نفر (3/4%) مبتلابه بدخيمي تحت شيمي درماني بودند. هيچ اختلاف آماري معناداري بين فراواني استرونژيلوئيدس استركوراليس در اين دو گروه مشاهده نشد. در اين مطالعه بين فراواني استرونژيلوئيدس استركوراليس و گروه هاي سني و تماس با خاك ارتباط معناداري ديده شد. در حاليكه بين فراواني استرونژيلوئيدس استركوراليس جنسيت، وضعيت تحصيلي ومحل سكونت ارتباط معناداري مشاهده نگرديد. فراواني در گروه شغلي كشاورز بيشتر ازساير مشاغل بود اما ارتباط آماري معناداري مشاهده نگرديد. در اين مطالعه 7 نمونه (4/1%)، 14 نمونه (8/2 %) و 24 نمونه (9/4%) به ترتيب با روش هاي گسترش مستقيم مرطوب و روش فرمالين –اتيل استات و كشت آگار آلوده بودند. روش كشت نوترينت آگار در مقايسه با روش تغليظ فرمالين-اتر، موارد بيشتري از آلودگي به استرونژيلوئيدس استركوراليس را تشخيص داد، بعلاوه 10 نمونه بيشتر را نيز شناسايي كرد. بنابراين توانايي تشخيص روش كشت آگار 7/1 برابر بيشتر از روش فرمالين –اتيل استات در شناسايي موارد مثبت بود. بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه سن بالا و تماس با خاك از مهمترين عوامل خطر به خصوص در ميان افراد داراي ضعف سيستم ايمني مي باشند. بنابراين براي تشخيص عفونت استرونژيلوئيدس استركوراليس بكار بردن روش هاي تشخيصي حساس همانند كشت آگار با توجه جدي به اين عوامل خطر، قبل از درمان با داروهاي سركوب ايمني ضروري است .
شماره ركورد :
142086
دانشگاه :
علوم پرشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت