عنوان :
بررسي ميزان آگاهي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني گيلان (EMS) از اصول ايمني شغلي در شهرستان رشت در سال 1397-98
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: سلامت شغلي، تندرستي پرسنل و ارتباط آن با كار و محيط كار را بررسي مي كند. خطرات شغلي به كارخانجات و صنايع محدود نمي شود و محيط هاي كاري ديگري نيز وجود دارند كه بخاطر ماهيت ويژه شان نيازمند توجه خاص مي باشند، از جمله اين محيط ها بيمارستان ها و مراكز درماني و اورژانس هستند كه به تبع ماهيت خدماتي كه در آن ها ارائه مي گردد و اخيراً به دنبال پيشرفت تكنولوژي پزشكي، نيازمند آگاهي و دانش به روز در مورد اصول ايمني شغلي مي گردد كه عدم توجه به آن منجر به آن شده كه شاغلان در معرض خطرات بسيار جدي قرار گيرند. طبق آمار وزارت كار آمريكا پرسنل درماني دو برابر تمام مشاغل ديگر در معرض خطر ابتلاء به صدمات، جراحات و بيماري هاي شغلي هستند و ميزان بروز حوادث شغلي در آن ها 8/16% در مقابل 4/8% در صنايع مي باشد. لذا با توجه به اهميت عملكرد پرسنل درماني و بويژه پرسنل شاغل در اورژانس در حفظ سلامت خود اين پژوهش با هدف بررسي ميزان آگاهي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني گيلان(EMS) از اصول ايمني شغلي در سال 1397 طراحي و انجام خواهد گرديد. مواد و روش: در پژوهش حاضر جامعه پژوهش شامل كليه پرسنل شاغل اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان رشت (EMS) مي باشد. در اين مطالعه ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي بوده است كه در ايران در مطالعه رضايي و ديگران مورد روايايي و پايايي قرار مي گيرد و مورد تاييد قرار گرفته است. تجزيه و تحليل داده با استفاده از نرم افزار spss استفاده خواهد شد. در توصيف اطلاعات از ميانگين و انحراف معيار و فاصله اطمينان 95% و براي مقايسه متغييرها كيفي و تعيين اختلاف نسبت ها در دو گروه از آزمون هاي آماري كاي اسكوئر و براي مقايسه متغيرهاي كمي درصورت نرمال بودن از آزمون هاي تي مستقل و آناليز واريانس يك طرفه و ضريب همبستگي پيرسون درصورت نرمال نبودن از آزمون هاي معادل (من ويتني و كروسكال و ضريب همبستگي اسپيرمن) با سطح معني داري 5 صدم استفاده مي شود. نتايج: با توجه به يافته هاي پژوهش نمره ي آگاهي برحسب گروه سني، جنس، تاهل، تعداد فرزندان و ميزان تحصيلات؛ اختلاف آماري معني داري نداشته است. اكثريت افراد در جامعه مورد مطالعه سطح آگاهي خوب درخصوص امنيت شغلي داشته اند. آگاهي در زمينه محافظت شغلي در برابر سر و صداي محل كار و فعاليت هاي نيازمند نشستن زياد كه ممكن است باعث عوارض اسكلتي عضلاني گردند بهتر از ساير موارد مي باشد و افراد بيشتر از همه در دانش مربوط به بهداشت محيط از قبيل اصول تهويه هوا و مسايل مربوط به زباله به خصوص زباله هاي بيمارستاني و ايمني در مسايل برقي ضعف داشته اند. همچنين در پاسخگويي به مسايل مربوط به حمل بار سنگين و وظايف موقعيت اضطراري و پيشگيري از برخورد با مواد نوك تيز اطلاعات كاركنان در سطح مطلوب قرار داشت اما اكثريت ايشان آگاهي در خصوص استفاده استاندارد از وسايل و مقابله با پرتوگيري غيرمجاز نداشته اند. نتيجه گيري: انجام مطالعه با جامعه آماري بيشتر و ساير استان ها تا ميزان آگاهي و اطلاعات كاركنان اورژانس در رابطه با مخاطرات شغلي خود روشن گردد و گام هاي بيشتري در زمينه آموزش آنان برداشته شود. از آنجايي كه يك سري از نقاط ضعف در زمينه بهداشت محيط از ساير حيطه ها كمتر بوده، اقدامات آموزشي بايد بيشتر در اين راستا باشد.
شماره ركورد :
142091
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت