عنوان :
تحليل ويژگي هاي كالبدي معماري مدارس اصفهان در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوي اول
نويسنده اصلي :
طهماسبي، فرزانه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142103
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
نيما ولي بيگ
رشته تحصيلي :
معماري گرايش مطالعات معماري ايران
استاد راهنما :
محمودرضا ثقفي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت