عنوان :
سنتز وشناسايي نانو ذرات مغناطيسي عامل دارشده باگروه هاي آلي به عنوان كاتاليزور قابل بازيافت براي حذف سرب از آب هاي آلوده
نويسنده اصلي :
حيدري اشكاء،فاطمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
14211
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر اعظم منفرد
استاد راهنما :
دكتر حسن مسروري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت