عنوان :
تهيه نانو ساختارهاي مس (II) سولفيد به روش هاي رفلاكس و سولووترمال: كاربردآن ها در رهايش داروي دوكسوروبيسين و تخريب فوتوكاتاليتيكي تعدادي از رنگدانه هاي آلي
نويسنده اصلي :
رفيعي، زهرا
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142116
گرايش رشته تحصيلي :
شيمي معدني
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
مريم همايونفال
استاد داور :
علي حسين كيانفر، مهدي بازرگاني پور
استاد راهنما :
فاطمه داور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت