عنوان :
بررسي رفتار ديناميكي خطوط نردباني شناور
نويسنده اصلي :
اميد ابراهيمي غلامي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اكثر كلان‌شهرها با توجه به داشتن مترو و قطارهاي سريع‌السير داخل شهري با مشكل ارتعاشات و لرزش¬هاي حاصل از خطوط ريلي روبرو هستند. اگرچه ارتعاشات ناشي از قطار ممكن است منجر به خسارات سازه¬اي در ساختمان¬ نشود، اما به‌عنوان يك منبع سلب آسايش ساكنين در ساختمان¬هاي مجاور شناخته مي¬شود، بنابراين بشر همواره به دنبال رفع اين ارتعاشات بوده است. خط نردباني شناور به عنوان نسل بعدي خطوط بدون بالاست توسعه يافته¬ است، كه از نظر مفهوم سازه¬اي داراي سيستم با جرم كوچك و تعليق نرم مي¬باشد. در مطالعه¬ي حاضر، يك مدل سه‌بعدي شامل اجزاي روسازي خط آهن (سيستم جرم-فنر-ميراگر) ، خاك زير آن و بارگذاري قطار پرسرعت، در نظر گرفته مي¬شود. براي تحليل سيستم، يك روش المان محدود با مرزهاي جاذب نيمه بي¬نهايت، و در حوزه¬ي زمان، با استفاده از نرم‌افزار آباكوس بكار گرفته شده است. با توجه به تقارن محوري مدل نسب به محور خط راه‌آهن، شبيه¬سازي نصف مدل كفايت مي¬كند. از مقايسه¬ي خط نردباني شناور با خطوط بالاستي سنتي مشاهده مي¬شود كه خطوط شناور نقش بسزايي در كاهش ارتعاشات ناشي از حركت قطار داشته¬اند. نتايج حاصل از مطالعه¬ي پارامتريك خطوط نردباني شناور حاكي از آن است كه با افزايش سختي و ميرايي سيستم جرم-فنر-ميراگر ارتعاشات ايجاد شده افزايش يافته است. همچنين از مقايسه¬ي نتايج مشاهده شد كه اين خطوط از نظر كاهش ميزان ارتعاشات براي حوزه¬هاي نزديك به منبع ارتعاشي نسبت به حوزه¬هاي دور بسيار مؤثرتر واقع شدند.
شماره ركورد :
142133
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
خط و سازه ريلي
استاد راهنما :
دكتر جبارعلي ذاكري سردرودي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت