عنوان :
پيش بيني تاثير نوسان قيمت انرژي بر تفكيك تقاضاي حمل ونقل كالا بين ريل و جاده
نويسنده اصلي :
بهزاد ابره دري تفرشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
سيستم حمل‌ونقل بار قابل اطمينان و كارا اثر قابل‌توجه اي بر رشد و پايداري اقتصادي دارد. جايگاه حمل‌ونقل در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي جوامع امروزي بر كسي پوشيده نيست. حمل‌ونقل، صنعتي است كه بخش عمده¬اي از ميزان مصرف انرژي را در جهان به خود اختصاص داده است. رشد و پراكندگي محل‌هاي توليد و مصرف، اهميت مقوله جابه¬جايي كالا را به صورت روزافزون افزايش داده است. در اين ميان سوخت مصرفي و قيمت آن در صنعت حمل‌ونقل با توجه به شرايط ويژه تأمين انرژي در جهان و چالش‌هاي مرتبط با آن داراي اهميت بسزايي است. هدف از انجام اين پژوهش تأثير ميزان نوسان قيمت سوخت بر روي سهم حمل كالا توسط هر يك از مدهاي حمل‌ونقل ريلي و جاده‌اي مي¬باشد. در انجام اين پژوهش با بررسي و مطالعه داده¬هاي سال‌هاي 1386 تا 1394 و تأثير عوامل مختلف مانند نوسان قيمت سوخت و عوامل ديگري همچون طول خطوط راه‌آهن و جاده، ميزان حمل بار ساليانه كالا، تن كيلومتر بار ساليانه و غيره با استفاده از دو مدل رگرسيون لجستيك و رگرسيون خطي مي‌پردازيم. نتايج حاصل از مدل رگرسيون نشان مي‌دهد كه با افزايش 500 درصدي قيمت سوخت ميزان سهم تن كيلومتر بار حمل شده در هر دو مدل با يكديگر برابر مي¬گردد و نتايج مدل رگرسيون لجستيك نيز نشان داد كه علاوه بر بالا رفتن ميزان قيمت سوخت براي بالا بردن سهم حمل‌ونقل ريلي بايد به زيرساخت‌ها نيز توجه نمود. واژه‌هاي كليدي: حمل‌ونقل، تأثير نوسان، قيمت سوخت، ريل، جاده
شماره ركورد :
142136
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
برنامه ريزي حمل و نقل
استاد راهنما :
دكتر محمود احمدي نژاد - دكتر برات مجردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت