عنوان :
تخمين پارامترهاي سيگنال طيف گسترده دنباله مستقيم با استفاده از آناليز بردار ويژه
نويسنده اصلي :
رسول مرادي ظلم آبادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
دنباله نويز شبه مجازي (PN) يكي از پارامترهاي مهم سيگنال¬هاي طيف گسترده دنباله مستقيم است. از اين دنباله¬ها در قسمت فرستنده و گيرنده سيستم¬هاي مخابراتي طيف گسترده استفاده مي¬شود. در صورت معلوم نبودن دنباله PN، گيرنده قادر به دسترسي به محتواي اطلاعات فرستاده شده نخواهد بود، درنتيجه در قسمت گيرنده بايد دنباله PN زده شود. به دليل كاهش دقت تخمين دنباله PN در نسبت¬هاي سيگنال به نويز پايين در مراجع موجود، در اين پروژه جهت افزايش دقت تخمين دنباله PN از الگوريتم بيشينه شباهت استفاده ‌شده است. همچنين يك روش جديد براي تخمين تخمين عدم همزماني دنباله ارائه شده است. ابتدا سيگنال دريافتي به بازه‌هايي به طول دو برابر دوره دنباله تقسيم و پس از محاسبه ماتريس همبستگي مقادير ويژه آن محاسبه مي‌گردد. بردار ويژه متناظر با بزرگ‌ترين مقدار ويژه انتخاب مي¬شود و با استفاده از تبديل SWT حذف نويز بر روي آن انجام مي‌گيرد. سپس با انجام الگوريتم تخمين عدم هم¬زماني روي بردار ويژه حذف نويز شده، شروع دنباله به دست مي‌آيد. پس از تخمين نرخ چيپ و محاسبه نسبت بيش نمونه‌برداري، براي تبديل اين نسبت به يك مقدار صحيح، نمونه‌برداري مجدد انجام مي‌شود. در گام آخر تخمين دنباله PN با الگوريتم زمان¬بندي بيشينه شباهت و فيلتر درون¬يابي قابل ¬انجام است. نتايج شبيه-سازي براي مقايسه روش پيشنهادي و روش مقاله مرجع با معيارهاي پيچيدگي محاسباتي و دقت تخمين دنباله PN و نرخ چيپ بكار مي¬رود. علاوه براين حداقل تعداد نمونه‌هاي اطلاعات موردنياز براي تخمين نرخ چيپ و دنباله PN نيز بررسي مي‌شوند. نتايج شبيه‌سازي نشان‌دهنده 13% دقت بالاتر روش پيشنهادي در تخمين دنباله PN نسبت به روش مقاله مرجع است.
شماره ركورد :
142138
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخابرات سيستم
استاد راهنما :
دكتر سيدعلي اصغر بهشتي شيرازي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت