عنوان :
مقايسه فراواني ponticulus posticus در راديوگرافي لترال سفالومتري بيماران با و بدون شكاف لب وكام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي رشت و انزلي طي سال هاي 97-93
محل تحصيل :
بندر انزلي
چكيده :
مقدمه: پونتيكولوس پوستيكوس يك پل استخواني غيرطبيعي در مهره گردني اطلس است. بيماران با شكاف لب و كام داراي ريسك بالاتري نسبت به بيماران ديگر براي ظهور ناهنجاري هاي مهره هاي گردني هستند. اين مطالعه با هدف مقايسه فراواني Ponticulus Posticus در راديوگرافي لترال سفالومتري بيماران با و بدون شكاف لب وكام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي رشت و انزلي طي سال هاي 97-93 انجام گرفت. مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفي – تحليلي بر روي 120 كليشه لترال سفالومتري آرشيو ثبت شده در پرونده هاي بيماران با و بدون شكاف لب و كام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي رشت و انزلي انجام گرفت. تمامي كليشه‌هاي راديوگرافي به منظور بررسي وجود Ponticulus Posticus (كامل، پارسيل) مورد بررسي قرار گرفتند و همراه با اطلاعات مربوط به سن و جنس بيمار در چك ليست وارد شدند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 21 و آزمون كاي اسكوئر تجزيه و تحليل شدند. نتايج: ميانگين و انحراف معيار سن بيماران با شكاف لب و كام 46/6±3/17 سال و بيماران بدون شكاف لب و كام 42/5±75/17 سال بوده است. بطور كلي 2/54% بيماران مرد و 8/45% زن بودند. در بيماران داراي شكاف لب و كام 15 مورد (25%) داراي Ponticulus Posticus و در 45 مورد (75%) Ponticulus Posticus وجود نداشت. در بيماران فاقد شكاف لب و كام 8 مورد (3/13%) داراي Ponticulus Posticus و در 52 مورد (7/86%) Ponticulus Posticus وجود نداشت. فراواني Ponticulus Posticus با جنسيت فرد در بيماران با شكاف لب وكام (412/0=P) و در بيماران بدون شكاف لب و كام (16/0=P) داراي ارتباط معني داري نبود. فراواني نوع Ponticulus Posticus با جنسيت فرد در بيماران با شكاف لب وكام (57/0=P) و در بيماران بدون شكاف لب و كام (1=P) داراي ارتباط معني داري نبود. نتيجه گيري: طبق نتايج مطالعه‌ي حاضر، ميزان شيوع Ponticulus Posticus در افراد مبتلا به شكاف لب و كام نسبت به افراد بدون شكاف بيشتر (تقريبا دو برابر) بود. فراواني Ponticulus Posticus با جنسيت فرد در هيچ كدام از گروه ها داراي ارتباط معني داري نبود.
شماره ركورد :
142143
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت