عنوان :
بررسي تاثير پلي مورفيسم هاي (CYP3A4*22 (rs35599367 و (CYP3A5*3 (rs776746 بر ميزان دوز تجويزي داروي آتورواستاتين در بيماران با LDL بالا، در استان گيلان، شهر رشت
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
زمينه و هدف: هايپرليپيدمي و به خصوص LDL بالا، به دليل ايجاد تصلب شرايين، به عنوان يكي از ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي در نظر گرفته ميشود . استاتينها خط اول درمان LDL بالا ميباشند. اين داروها با مهار كردن آنزيم HMG CoA ردوكتاز كه مرحله محدود كننده سرعت در سنتز دنووو كلسترول را كاتاليز ميكند، تاثير خود را ميگذارند. استاتينها عمدتا توسط خانواده سيتوكروم P450 متابوليزه ميشوند كه خود بيش از 30 ايزوآنزيم را در بر گرفته است. تقريبا 90 % از تفاوتهاي بين فردي در فعاليت برخي آنزيمهاي كبدي، به علت تغييرات ژنتيكي است و SNP ها نقش مهمي در ايجاد اللهاي متفاوت و اين تغييرات ژنتيكي ايفا ميكنند. در اين تحقيق رابطه دو الل rs35599367 از ژن CYP3A4 و rs776746 از ژن CYP3A5 را با دوز مصرفي آتورواستاتين مورد بررسي قرار مي دهيم. مواد و روشها: در راستاي اين تحقيق نهايتاً 180 فرد با LDL بالا ) 70 تا 190 ميليگرم در دسيليتر( كه مصرف كنندهي آتورواستاتين ) 10 ، 20 و 40 ميليگرم در روز بودند، انتخاب شدند. پس از هشت هفته درمان با آتورواستاتين و تحقق دوز اپتيمال درماني، بيماران اندازه گيري و نمونه گيري جهت استخراج DNA از خون بيماران انجام شد. ژنوتايپينگ پليمورفيسمهاي rs35599367 و rs776746 به روش ARMS-PCR صورت گرفت. نتايج: پليمورفيسم rs35599367 با كاهش LDL در دوزهاي مختلف آتورواستاتين رابطه معني داري نداشت 0 ميليگرم P=0.973 ، 20 ميليگرم P=0.245 (. پليمورفيسم rs776746 نيز با كاهش LDL در دوزهاي مختلف آتورواستاتين رابطه معني داري نداشت ) 10 ميليگرم P=0.380 ، 20 ميليگرم P=0.290 ، 40 ميليگرم P=0.843 نتيجه گيري: نتايج نشان داد در بيماران هايپرليپيدميك، بين پليمورفيسمهاي rs35599367 و rs776746 ، و پاسخ باليني در دوزهاي مختلف آتورواستاتين ارتباط معني داري وجود ندارد.
شماره ركورد :
142145
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت