عنوان :
بررسي الگوي فقدان مادرزادي دندان هاي لترال اينسايزور دائمي ماگزيلا و پرمولر دوم منديبل در كودكان 9 تا 14 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در يك دوره 5 ساله
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: فقدان مادرزادي دندانهاي لترال بالا و پرمولر هاي دوم فك پائين از شايعترين آنومالي هاي تكاملي دنداني و از جمله مشكلات و چالش هاي مهم در دندانپزشكي است كه شناسايي زود هنگام آن از گام هاي اساسي در درمان مي باشد. هدف از اين پژوهش بررسي شيوع و الگوي فقدان مادرزادي دندانهاي لترال فك بالا و پرمولر هاي دوم فك پايين در بين بيماران 9 تا 14 ساله مراجعه كننده به بخش راديولوژي دهان فك و صورت دانشكده دندانپزشكي علوم پزشكي گيلان در يك دوره 5 ساله بود. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي 1054 راديوگرافي پانوراميك از بيماران 9 تا 14 ساله (476 پسر و 578 دختر) از نظر فقدان دندانهاي لترال فك بالا و پرمولر دوم فك پايين بررسي شد. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون Kruskal Wallis, Man withney , chi_square مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند. نتايج: در بين 1054 راديوگرافي پانوراميك مورد ارزيابي، 75 مورد دندان غائب داشتند(1/7%). شيوع فقدان مادرزادي لترال اينسايزور ماگزيلا و نيز پرمولر دوم منديبل در دخترها بيشتر از پسرها بود و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (به ترتيب 38 0/0 P= و 29 0/0P= ). شيوع فقدان مادرزادي دندان پرمولر دوم از لترال اينسايزور ماگزيلا بيشتر بود. اما اين تفاوت معني دار نبود. (485 /0 P=). در رابطه با توزيع فقدان مادرزادي دندانها در دو سمت فك نيز تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد (5 0/0< P). نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه شيوع فقدان مادرزادي دندانهاي لترال اينسايزور ماگزيلا و پرمولر دوم منديبل در جامعه بيماران دندانپزشكي مورد مطالعه ما به نسبت بالا بود و اين ميزان در دختران به شكل معني داري بيشتر از پسران بود. بنابراين از آنجا كه فقدان دندان باعث مشكلات جدي در زيبايي و تكلم مي شود، معاينه مكرر و دقيق دندانهاي كودكان جهت تشخيص زود هنگام ضروري به نظر مي رسد. كليدواژه ها: هيپودنشيا، راديوگرافي پانوراميك، شيوع
شماره ركورد :
142147
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت