عنوان :
ارائه مسيرياب كارآ در شبكه هاي راديوشناختي چندگامه
نويسنده اصلي :
ندا وفائي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
راديوشناختي فناوري نو ظهور در حوزه ي شبكه هاي بي سيم است. كاربران شبكه هاي راديو شناختي مجهز به فرستنده وگيرنده هايي با قابليت تغيير مشخصات و پارامتر هاي راديويي خود و پيكربندي مجدد خود هستند. فناوري راديو شناختي به عنوان يك راه حل پيشرفته به شيوه اي هوشمند و سازگار، به منظور استفاده كارآمد از منابع نا كافي طيف ارائه شده است. الگوي تغيير طيف پويا در دستگاه هاي با قابليت هاي راديو شناختي فعال، مسيريابي را امري چالش بر انگيز مي كند. يكي از اولين چالش ها هماهنگي بين روش مسيريابي و روش مديريت طيف است. چالش دوم خرابي مكرر لينك به دليل حضور ناگهاني كاربر اوليه است. از اين رو طراحي الگوي مناسب آن براي شبكه هاي راديو شناختي ناهمگن از اهميت بالايي برخوردار است. روش هاي مسيريابي گوناگوني تا كنون براي شبكه ي پوياي راديو شناختي ارائه شده است كه هر يك بر روي يكي از معيار هاي جستجوي مسير، انتخاب مسير ، چگونگي نگهداري در خرابي لينك موفق بودند. در اين پژوهش روشي ارائه شده است كه با راهكار مناسب در ايجاد ساختار درختي، انتخاب كانال، بازيابي كانال با رويكرد كانال رزرو، به پايداري مسير و بازيابي آن در شرايط ازدحام و يا حضور كاربر اوليه به انتخاب بهترين مسير مبتني بر تقاضا در درخت كمك مي كند و با استفاده از جدول همسايگي ايراد اصلي ساير روش ها، كه افزايش شمار گام ها است را پوشش داده است و درخت طيف را در تعداد گام ها، انرژي باقي مانده، تعداد گره هاي فرزند و فاصله گره ها را با رويكردي خودسازمانده تعادل مي بخشد. مطابق نتايج مقايسات روش پيشنهادي درختيTBCRP با دو پروتكل مسيريابي راديوشناختي AODV و DSR، اين روش در تحويل انتها به انتها، نسبت تحويل بسته، نرخ گذردهي و متوسط مصرف انرژي نسبت به دو پروتكل ديگر عملكرد قابل قبولي دارد و به عنوان يك روش مسيريابي پايدار معرفي مي شود. واژه‌هاي كليدي: راديو شناختي، شبكه ي شناختي، مسيريابي چندگامه، پروتكل هاي مسيريابي، CRN، CRAHN.
شماره ركورد :
142157
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
فناوري اطلاعات - شبكه هاي كامپيوتري
استاد راهنما :
دكتر رضا برنگي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت