عنوان :
ارزيابي هزينه-فايده ي قاب هاي مهاربندي فولادي همگراي ويژه طراحي شده بر مبناي تغيير مكان مستقيم
نويسنده اصلي :
كوشا وثوق مند
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ‌ارشد
چكيده :
طراحي سازه ها در سال هاي اخير بر اساس نيرو بوده است . در اين روش سازه طوري طراحي مي شود كه مقاومت از نيروي وارد شده بيشتر شود و اگر كمتر شد گسيختگي در آن اتفاق مي افتد. در طي ساليان اخير تحقيقات نشان داده است مقاومتي كه در بيشتر مواقع در مورد اثر زلزله بحث مي شود تاثير كمتري دارد و اين تغيير مكان است كه رفتار سازه را تحت اثر زلزله ها مشخص مي كند. بر اين اساس طراحي لرزه ايي سازه ها به سمت طراحي بر اساس تغيير مكان، در حال تغيير است. در روش طراحي بر اساس تغيير مكان ، تغيير مكان به عنوان مهمترين پارامتر براي طراحي سازه ها استفاده مي گردد. روش هاي مختلفي براي طراحي بر اساس تغيير مكان در مراجع وجود دارد. بيشتر آنها روش هايي براي محاسبه تغيير مكان نهايي سازه مي باشد و براي كنترل عملكرد سازه استفاده مي شود. همچنين كمتر الگوريتمي براي جهت طراحي سازه ها توسعه داده شده است . روش طراحي كه بر اساس تغيير مكان مستقيم در اين پايان نامه به كار برده مي شود، نه تنها روشي براي محاسبه تغيير مكان نهايي مي باشد بلكه الگوريتمي ساده جهت طراحي اعضا دارد. در ساليان اخير محققين زيادي اين روش را براي استفاده در طراحي سازه هاي مختلف توسعه داده اند. لازم به ذكر است كه اين روش در ابتدا براي سازه هاي بتني و پلها مطرح شد ولي بعد از آن براي سازه هاي فولادي نيز توسعه داده شد. در اين پايان نامه كه به بررسي سه سازه 7،5و 9طبقه داراي مهاربند همگراي ويژه كه به دو روش طراحي بر اساس تغيير مكان مستقيم و نيرويي مورد بررسي قرار گرفت.برش پايه به دست آمده از روش طراحي بر اساس تغيير مكان كمتر از روش نيرويي مي باشد. كه در نتيجه آن مقاطع سبك تري در طراحي به روش تغيير مكان مستقيم حاصل شده است.
شماره ركورد :
142161
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر مهدي اقبالي
رشته تحصيلي :
زلزله
استاد راهنما :
دكتر مرتضي رئيسي دهكردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت