عنوان :
مطالعه اثرات كاتاليزور انتقال فازي پلي‌اتيلن‌گليكول و سورفكتانت سديم دو‌دسيل سولفات در ساختار و مورفولوژي نانوذرات مغناطيسي هيبريدي بر پايه ي آهن
نويسنده اصلي :
فاطمه محمدي ناراب
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
نانوذرات مغناطيسي به ويژه نانوذرات آهن‌اكسيد به دليل ويژگي ها و كاربردهاي آنها در ذخيره سازي اطلاعات و پزشكي به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتند. خواص ذاتي اين ذرات به طور عمده توسط اندازه، شكل، تركيب و بلورينگي آن تعيين شد. در اين پژوهش كنترل اندازه ي نانوذرات مغناطيسي آهن‌اكسيد و نانوذرات مغناطيسي هيبريدي با استفاه از مخلوط سديم دودسيل سولفات و پلي‌اتيلن‌گليكول به عنوان يك واكنش محافظتي و سديم دو‌دسيل سولفات و پلي‌اتيلن‌گليكول به تنهايي مورد بررسي قرار گرفت و نانوذراتي با مورفولوژي هاي خاص تشكيل گرديد.
شماره ركورد :
142162
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
نانو شيمي
استاد راهنما :
دكتر علي ملكي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت