عنوان :
اثر شوري آب تزريقي در تشكيل رسوب معدني
نويسنده اصلي :
ايمان برزي نژاد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين تحقيق با استفاده از معادله حالت ePC-SAFT رفتار تعادلي حجمي سيستم¬ اختلاط آب خليج فارس به ميدان نفتي سيري- C مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته در اين تحقيق در دو مرحله قابل تقسيم بندي است. درمرحله اول، با استفاده از مدل پيتزر خواص ترموديناميكي سيستم¬هاي الكتروليتي مانند ضريب فعاليت و ضريب اسمزي براي محلول¬هاي تك نمكي و چند نمكي محاسبه و با بررسي تعادل جامد – مايع ميزان انحلال¬پذيري هريك از نمك¬ها در دماهاي مختلف محاسبه شده است. در مرحله دوم، با استفاده از معادله حالت ePC-SAFT در سيستم¬هاي الكتروليتي، تعادل بخار- مايع را بررسي كرده و فشار بخار و چگالي محلول¬هاي الكتروليتي در دماهاي مختلف پيش¬بيني شده است. سپس با محاسبه¬ي ضريب فعاليت يوني و بررسي تعادل فازي جامد- مايع غلظت اشباع برخي از اين نمك¬ها در دما و فشار محيط پيش-بيني شده است. پس از اطمينان از صحت محاسبات انجام شده، معادله حالت ePC-SAFT را براي نسبت-هاي تركيبي متفاوت از آب تزريقي به آب سازندي به كار برده و فشار بخار و حجم مولي هر يك از اين نسبت¬هاي تركيبي محاسبه شده است. در نهايت نيز با استفاده از برنامه نرم¬افزاري توسعه يافته مدل پيتزر با به كار گيري الگوريتم محاسبه غلظت اشباع، انحلال¬پذيري نمك¬ها در سيستم آب سازند و سيستم اختلاط آب تزريقي با آب سازند پيش¬بيني شده است.
شماره ركورد :
142172
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر محمدرضا دهقاني
رشته تحصيلي :
مهندسي نفت - مخازن هيدروكربني
استاد راهنما :
دكتر مهدي عصاره
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت