عنوان :
بررسي شرايط عملياتي توليد زيستي اسيد لاكتيك از ضايعات ليگنوسلولزي
نويسنده اصلي :
سارا سهرابي نژاد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
توليد ميكروبي اسيد لاكتيك به دليل پتانسيل بالاي كاربرد آن در سال هاي اخير مورد توجه محققان قرار گرفته است. بيشترين هزينه توليد اسيد لاكتيك در روش تخميري مربوط به هزينه سوبسترا مي باشد. لذا، توليد بهينه اين اسيد با استفاده از سوبستراي ارزان قيمت ضروري به نظر مي¬رسد. در اين تحقيق، براي اولين بار توليد اسيد لاكتيك توسط باكتري لاكتوباسيلوس دلبروكي (PTCC 1333) به روش تخمير حالت نيمه جامد با تركيب تفاله مالت با 73% رطوبت و مايع حاصل از هيدروليز همان تفاله مالت به عنوان سوبسترا مورد بررسي قرار گرفت. در ابتدا با استفاده از چهار روش هيدروليزي اسيدي، قليايي، اسيدي- قليايي و قليايي- اسيدي بيشترين ميزان حصول قند كل مورد بررسي قرار گرفت. هيدروليز اسيدي با بيشترين ميزان استخراج قند كل،370 گرم به ازاي گرم تفاله مالت خشك اوليه، جهت هيدروليز اين سوبسترا انتخاب شد. تاثير چهار متغير، درصد تركيب عصاره مايع هيدروليز شده با سوبستراي جامد مرطوب هيدروليز شده، غلظت قند كل، غلظت عصاره مخمر به عنوان منبع نيتروژني در 3 سطح 4، 7 و 10 گرم بر ليتر و غلظت كلسيم كربنات به عنوان عامل خنثي كننده بر توليد اين اسيد در سطوح 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم بر ليتر مورد مطالعه قرار گرفتند. تخمير در دماي 37 درجه سانتي گراد و 6 pH= اوليه سوبسترا طي 4 روز در فالكون هاي 50 ميلي¬ليتري انجام شد. بر اساس تجزيه و تحليل نتايج، بيشترين مقدار اسيد لاكتيك برابر با 22/31 گرم بر ليتر به ازاي 35/1 گرم تفاله مالت خشك اوليه در غلظت 40 گرم بر ليتر قند كل اوليه، 7 گرم بر ليتر عصاره مخمر، 5/1 گرم بر ليتر كلسيم كربنات در ساعت 96 تخمير به دست آمد.
شماره ركورد :
142178
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي
استاد راهنما :
دكتر پريسا حجازي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت