عنوان :
ويژگي هاي همولوژيك فضاهاي باناخ وابسته به گروه هاي فشرده موضعي
نويسنده اصلي :
جهانگيري نيا، آيدين
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
رياضي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142193
گرايش رشته تحصيلي :
رياضي
دانشكده :
رياضي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
فاطمه ابطحي، مهدي نعمتي
استاد راهنما :
سيما سلطاني رناني، محمود منجگاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت