عنوان :
افزايش رشد ريز جلبك كلرلاولگاريس در محيط كشت لب شور
نويسنده اصلي :
محمدي خاتون آبادي،نادر
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
14220
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر محمد علي ابراهيمي
استاد راهنما :
دكتر حميده افقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت