عنوان :
روش هاي صريح وضمني براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي از مرتبه كسري وابسته به زمان از مرتبه كسري
نويسنده اصلي :
بهمن مرادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
معادله رايلي - استوكس يك معادله پر كاربرد كه اغلب در مدل سازي هاي فيزيك و مكانيك سيالات ظاهر مي شود و اغلب داراي جواب تحليلي نمي باشد. در اين پايان نامه يك روش صريح و يك روش ضمني با كمك تعريف مشتق كسري ريمان - ليوويل براي حل معادله ديفرانسيل با مشتقات جزئي وابسته به زمان از مرتبه كسري رايلي - استوكس ارائه مي دهيم.‎ روش اول يك معادله تفاضلي صريح مي باشد. و اما‎ روش دوم يك معادله تفاضلي ضمني مي باشد كه معادله تفاضلي ايجاد شده را به يك دستگاه معادلات خطي‏، با ماتريس ضرائب بلوكي سه قطري تبديل مي كند و جواب معادله را به دست مي آورد. در پايان ميزان خطاي جواب هاي تقريبي با جواب دقيق به دست آمده از روش هاي تحليلي را بررسي مي كنيم.
شماره ركورد :
142206
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر مرتض گرشاسبي
رشته تحصيلي :
رياضي كاربردي - آناليز عددي
استاد راهنما :
دكتر جليل رشيدي نيا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت