عنوان :
ارائه الگويي براي ارزيابي ريسك راهكارهاي ايجاد بهبود مستمر در واحد سازماني مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران
نويسنده اصلي :
فرشته فتاحي مقيم
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه بهره گيري از فناوري اطلاعات در سازمان ها در حوزه هاي مختلف به جزئي از فرايندهاي اصلي سازمان تبديل شده است. اين گستردگي و جامعيت كاربرد باعث شده تا بخش عمده و قابل توجهي از هزينه هاي سازمان صرف اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات شود. اين نوع پروژه ها در شركت ملي گاز ايران نيز از حساسيت و اهميت بالايي برخوردارند. موضوع اين پژوهش ارائه الگويي براي ارزيابي ريسك راهكارهاي ايجاد بهبود مستمر در واحد سازماني مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران مي باشد. داده هاي پژوهش از طريق مطالعات كتابخانه اي، مصاحبه، دلفي و پرسشنامه جمع آوري شده و مورد تحليل قرار گرفته اند. نخست شناسايي ريسك¬هاي احتمالي، دسته بندي ريسك ها و سپس نشان دادن روابط بين رويدادهاي ريسك براساس رويكرد مدل سازي تفسيري- ساختاري ISM بيان شده، تعيين وزن ريسك ها و عوامل ريسك با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي ANP بررسي شده و سپس جهت طبقه بندي ريسك ها از FMEA كمك گرفته شده است. در اين پژوهش براساس روش هاي آماري مناسب به اعتبارسنجي مدل پرداخته شده است. تحليل ها شامل بررسي شاخص KMO و آزمون بارتلت ، پايايي و روايي همگرا و واگراي شاخص ها و تحليل مسير مدل تحقيق مي باشد. مهم ترين ريسك هاي اجراي بهبود مستمر در فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران به ترتيب اهميت عبارتند از: تعريف ضعيف اهداف و نيازها (طرح توجيهي ضعيف)، مديريت ضعيف زمان انجام پروژه، برخوردار نبودن فناوري اطلاعات از جايگاه مناسب در سازمان، تخصصي بودن فرايندهاي پروژه و ضرورت همكاري موثرتر كاركنان و مديران، كهنه شدن محصول پروژه و برطرف شدن نياز به آن در حين اجرا، كمبود دانش فني ناظران پروژه، انتخاب نامناسب مجري پروژه، نهادهاي موازي در تصميم گيري، برنامه ريزي و مديريت IT ، ابهام در استراتژي سازماني و همراستايي استراتژيك، عدم بروزرساني طرح جامع فناوري اطلاعات سازمان، عدم الگوبرداري مناسب محلي-منطقه اي، عدم ارتباط بين پروژه ها و طرح ها با استراتژي سازمان. واژه‌هاي كليدي: ارزيابي ريسك – فناوري اطلاعات و ارتباطات – دلفي - ISM - ANP
شماره ركورد :
142207
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي نائيني
رشته تحصيلي :
مديريت مهندسي
استاد راهنما :
دكتر عليرضا معيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت