عنوان :
تاثيربرخي از مولفه هاي اقتصاد كلان بر بازار سرمايه ايران
نويسنده اصلي :
حميدرضا قياسي
مقطع تحصيلي :
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
چكيده :
اقتصاد كلان شاخه‌اي از علم اقتصاد است كه با كارايي، ساختار، رفتار و تصميم‌گيري اقتصاد در سطح كلان سروكار دارد و شامل اقتصاد ملي، منطقه‌اي و جهاني است.اقتصاد مقاومتي يكي از مؤلفه‌هاي حوزه سياست‌گذاري اقتصاد كلان طي سه دهه اخير در تاريخ ايران است كه با تعيين، تبيين و ابلاغ از سوي مقام معظم رهبري، در دستور كار دولت‌مردان و دستگاه‌هاي اجرايي كشور قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصلي در ساختار اقتصاد كلان كشور براي تشخيص حوزه‌هاي فشار بر اقتصاد به منظوربي‌اثر كردن و تبديل آن‌ به فرصت است. به تعبيري ديگر، اقتصاد مقاومتي يعني طراحي و بازتعريف متغيرهاي اقتصادي در برابر تكان‌هاي ناخواسته و يا تعمدي، بدون از دست دادن تعادل سيستم اقتصادي و با حداكثر كارايي.در اين پژوهش توصيفي سعي شده كه تأثير مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در اقتصاد كلان بر بازار سرمايه در ايران بررسي شود. بدين منظور ابتدا سعي شده تا با ارائه تعاريفي جديد و مهم يكي از مؤلفه‌هاي اقتصاد كلان، به نام اقتصاد مقاومتي بررسي شود و سپس به شناسايي و معرفي مهم‌ترين مؤلفه‌ها و شاخصه‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخته شود. سپس با استفاده از دانش مالي و اقتصادي به ارزيابي وضعيت بازار سرمايه در ايران پرداخته و پس از تحليل قوت و ضعف‌هاي موجود در اين بازار، به تحليل و واكاوي آن‌ها در راستاي به‌كارگيري مؤلفه‌ها و شاخصه‌هاي اقتصاد مقاومتي اشاره شده است. در اين پژوهش 8 فرضيه مطرح شد و با انجام تحليل‌هاي آماري بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه طراحي ابزارهاي نوين مالي لازم است براي افزايش سرمايه و تأمين مالي هرچه سريع‌تر و كم‌هزينه‌تر، استفاده از ظرفيت اوراق مشاركت، صكوك و ساير اوراق موجود در ارتقاء صنايع تبديلي نفت و گاز، تا از خام فروشي جلوگيري شود. شركت‌هاي بورسي و فرابورسي بايستي با برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي افزايش يابند و فرآيند بررسي ورود آن ها به بازار سرمايه‌ تسريع گردد. كلمات كليدي: اقتصاد كلان، اقتصاد مقاومتي، بازار سرمايه، ايران، بورس.
شماره ركورد :
142209
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سعيد شوال پور
رشته تحصيلي :
كارآفريني - MBA
استاد راهنما :
دكتر حسين علي احمدي جشفقاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت