عنوان :
سنتز نانو ساختارهاي چارچوب فلز - آلي TMU-22 و بررسي عملكرد آن به‌عنوان الكترود ابرخازن و آشكارساز كاتيون‌هاي فلزي و مولكول‌هاي كوچك
نويسنده اصلي :
الهام خضرلو
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چارچوب‌هاي فلز – آلي (MOFs)، به دليل كاربرد وسيعشان در زمينه ذخيره و تبديل انرژي، توجه زيادي را به خود جلب كرده‌اند. در اينجا، TMU-22 به‌عنوان ماده‌ي الكترودي ابرخازن و سيستم سه الكترودي جهت ارزيابي كارايي الكتروشيميايي آن استفاده ‌شده است. الكترود TMU-22 ظرفيت ويژه Fg-1 161/9 در چگالي جريان Ag-1 1 را نشان داد. همچنين بعد از 2000 چرخه شارژ-دشارژ در چگالي جريان Ag-1 3، بازده 76.9% نشان داد كه نشان‌دهنده‌ي پايداري خوب براي الكترود مي‌باشد. علاوه بر كاربرد ابرخازني TMU-22، اين چارچوب فلز-آلي لومينسانس با حد تشخيص µM 1/2، µM 3 و µM 5/6 به ترتيب براي Al3+،Fe 3+ و Cu2+ مي‌تواند به‌عنوان حسگر مؤثر براي يون‌هاي Al3+،Fe 3+ و Cu2+ باشد. مطالعات لومينسانسي بيشتر، آشكار كرد كه TMU-22 پاسخ حسگري بسيار حساسي را نسبت به تتراهيدروفوران با حد تشخيص 0/09 %را نشان مي‌دهد.
شماره ركورد :
142210
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر علي غفاري نژاد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
علوم و فناوري نانو - نانو شيمي
استاد راهنما :
دكتر سيد مرتضي موسوي خوشدل - دكتر وحيد صفري فرد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت