عنوان :
طراحي وسيله ورزشي جهت افزايش مهارتهاي تعادلي سالمندان
نويسنده اصلي :
علي يوسفي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده هدف پايان نامه‌ي حاضر افزايش زمان اختصاص يافته به ورزش هاي تعادلي توسط سالمندان متحرك پارك رو از طريق طراحي ابزار ورزشي پاركي مي‌باشد. هدف بخش پژوهشي؛ شناسايي ويژگي‌هايي است كه موجب افزايش انگيزه و طولاني شدن زمان استفاده از يك ابزار ورزشي مي شود. بدين منظور مجموعه‌اي از ابزارهاي ورزشي در پارك ملل شهر ساري و سالمندان مراجعه كننده به اين ابزارها مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين تعداد 34 كاربر كه به صورت غيراحتمالي ساده انتخاب شدند، مورد مشاهده و بررسي قرار گرفتند. بررسي نتايج ثبت شده از رفتار كاربران و زمان استفاده از ابزارهاي ورزشي نشان داد كه عواملي مانند «قابليت تغيير سطح دشواري در ابزار ورزشي» و نيز «تركيب چند نوع حركت ورزشي در يك ابزار» بر روي افزايش زمان كاربري ابزارها تاثير مثبت دارند. در بخش عملي پروژه طراحي، جهت ارائه‌ي راه حل مناسب و بكارگيري از نتايج بخش پژوهشي، از روش كاربرمحور استفاده شد. در طراحي كاربرمحور ابزار ورزشي، پس از سه بار طي شدن چرخه‌ي چهارمرحله‌اي طراحي، محصول نهايي ارائه شد. در ارائه نهايي جهت افزايش انگيزه كاربري در مرحله رفتاري از تكنيك‌هاي گيميفيكيشن استفاده شد. نتيجه مصاحبه با كاربران و متخصصان ورزشي و طراحي محصول نشان داد كه محصول نهايي مي‌تواند يك تمرين تعادلي را همراه با حالتي انگيزشي، براي سالمندان محيا سازد. كلمات كليدي: طراحي صنعتي – كاربرمحور – سالمند – تعادل – وسيله ورزشي پاركي
شماره ركورد :
142222
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي صنعتي
استاد راهنما :
دكتر مهدي خرّم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت