عنوان :
شناسايي و تحليل فازي ريسك پروژه هاي EPC (مطالعه موردي: پروژه احداث برج خنك سازي نيروگاه شهيد مفتح همدان)
نويسنده اصلي :
اسدي، امين
محل تحصيل :
مركزكرج
رشته تحصيلي :
مهندسي عمران (مهندسي و مديريت ساخت)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
14/09/94
چكيده :
روش طراحي، تدارك واجرا EPC علي رغم دستاوردهاي مناسب خود در اجراي بهتر پروژه‌ها ريسك و خطرات خاص خود را نيز به همراه داشته است، ريسك هايي كه برخي اوقات موجب تحريك تمايل مجريان و مديران اينگونه طرح‌ها درگردش به نظام سنتي به عنوان نظامي كه تسلط كافي بر زواياي آن وجود دارد، ميگردد،‌ همچنين سرمايه گذاري پروژه‌هاي EPC بودجه زيادي را به خود اختصاص مي‌دهد و علاوه بر اين وجود ريسك‌هاي مختلف مي تواند جريان‌هاي نقدينگي پروژه را تحت تأثير قرار دهد كه در صورت عدم كنترل، منجر به كمبود نقدينگي مي گردد و اگر اين كمبود نقدينگي به اندازه اي باشد كه نتوان هزينه‌هاي پروژه را پرداخت كرد، پروژه با شكست مواجه مي شود، قطعأ شناسايي و تحليل اين ريسك ها مي تواند موجب توسعه و پايداري اين نظام گردد. بنابراين ضروري است كه به منظور آناليز و ارزيابي ريسك‌هاي پروژه‌هاي EPC از روش‌هاي علمي ارزيابي آن‌ها استفاده نمود. در اين پژوهش به شناسايي و تحليل فازي ريسك پروژه‌هاي EPC (مطالعه موردي: پروژه احداث برج خنك سازي نيروگاه شهيد مفتح همدان) پرداخته شده است. براي انجام اين پژوهش پس از مطالعه تحقيقات قبلي و تحقيق درباره ريسك‌هاي موجود در پروژه مورد مطالعه، 40 معيار به عنوان عوامل ريسك پروژه‌هاي EPC شناسايي گرديد كه اين عوامل را مي‌توان به گروه‌هاي بزرگتري تحت عنوان ريسك‌هاي سياسي، ريسك‌هاي مالي و اقتصادي، ريسك‌هاي انتخاب استراتژي، انتخاب پيمانكار، پيشنهاد قيمت، عقد قرارداد ريسك‌هاي اجرا و ريسك‌هاي راه اندازي، بهره برداري، تحويل تبديل نمود، در ادامه پرسشنامه هايي تهيه گرديد و از افراد با صلاحيت در پروژه خواسته شد ميزان تاثير و احتمال وقوع هريك از عوامل را مشخص نمايند، سپس داده‌هاي پرسشنامه با طيف فازي مورد نظر جايگزين شده و در انتها پس از تحليل آماري داده ها، مؤلفه‌هاي ريسك و عوامل مورد نظر با استفاده از تكنيك دلفي فازي وزن دهي شده و اولويت بندي شده اند. بر اساس نتايج معيار‌هاي محدوديتهاي مالي، تغييرات نرخ تورم، عدم تامين مالي مناسب خريد‌هاي بخش P با توجه به تورم مشخص، پيشنهاد قيمت نا مناسب ودقيق نبودن اصطلاحات قرارداد پنج عامل اصلي ريسك در پروژه بوده اند، همچنين مؤلفه‌ تعيين استراتژي قرارداد و انتخاب پيمانكار و عقد قرارداد، مؤلفه مالي و اقتصادي و مؤلفه اجرا، داراي بيشترين اهميت در اين پروژه بوده‌اند.
شماره ركورد :
14223
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
نصير زاده، فرناد
استاد راهنما :
منير عباسي،آرمين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت