عنوان :
طراحي ترمينال 2 فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با رويكرد بازآفريني هويت و غرور ملي
نويسنده اصلي :
مجتبي حكيم اللهي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: با توجه به اين كه توسعه هر كشوري نسبت مستقيم با سطح حمل و نقل آن كشور دارد، ما نيازمند اقدام هاي موثري جهت دستيابي به زيرساخت هاي مورد نياز مي باشيم. حمل نقل هوايي سريع ترين و يكي از مهم ترين روش هاي حمل و نقل مي باشد كه نقش با اهميتي در صنغت حمل نقل دارد. با توجه به موقعيت جغرافيايي ممتاز ايران اين كشور قابليت تبديل شدن به يك قطب هوايي در منطقه را ميباشد. اين رساله جهت طراحي ترمينال 2 فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با اهداف زير تقديم مي گردد: 1- طراحي يك فرودگاه با ظرفيت 9 ميليون مسافر در سال 2-طراحي يك فرودگاه هوشمند كه بتواند از لحاظ زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي پايدار باشد. 3-طراحي يك فرودگاه بين المللي با استاندارد هاي روز و آشنا با هويت ايراني با در نظر گرفتن بازآفريني هويت و غرور ملي به نحوي كه بتواند تصويري خوشايند از ايران در ذهن مسافرين جاي گذارد انجام گرديده است .لازم به ذكر است روش تحقيق در اين پژوهش، روش كمي است كه با استفاده از پرسشنامه و تحليل آن به وسيله نرم افزار SPSS به نتيجه فرضيات دست يافته ايم . كليد واژه: حمل و نقل، ترابري هوايي، هويت ملي
شماره ركورد :
142233
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
معماري - پايداري
استاد راهنما :
دكتر سيد عباس يزدانفر - دكتر سيد باقر حسيني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت