عنوان :
كنترل پيش‌بين مبتني بر داده جهت كنترل جريان اينورتر سه‌فاز
نويسنده اصلي :
نيما سهرابي وسكه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
امروزه، نقش حياتي اينورتر‌هاي سه‌فاز در فرآيند تأمين توان الكتريكي تجهيزات و وسايل اغلب فرآيند‌هاي صنعتي، تجهيزات نظامي و مصارف خانگي بر كسي پوشيده نيست. از طرفي خطا در شبكه و يا قطع برق، همواره يك مشكل جدي براي تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي مي‌باشد. در نتيجه سيستم كنترلي اين مبدل نقش بسيار كليدي در كارآيي و مقابله آن با انواع عدم قطعيت‌ها، اغتشاشات و ... را ايفا مي‌كند. اين پايان‌نامه دو روش كنترل پيش‌بين مبتني‌ بر داده را به منظور كنترل جريان اينور‌تر‌هاي سهفاز منبعولتاژ معرفي مي‌كند. روش كنترل پيشبينمدل با توجه به مزيتهاي فراواني كه دارد، همواره مورد توجه محققان و مهندسان كنترل قرار دارد. اما يك عيب اين روش وابستگي آن به مدل سيستم است. در اين پايان نامه براي غلبه بر اين چالش دو روش ارائه شده است كه هر دو از دادههاي ورودي- خروجي سيستم استفاده كرده و اين وابستگي را از بين برده است. ابتدا كنترل‌كننده پيش‌بين‌مدل تطبيقي معرفي شده كه در آن با استفاده از روش حدأقل مربعات بازگشتي، پارامترهاي سيستم به صورت برخط در هرگام بروز رساني مي‌شود. سپس روش كنترل پيش‌بين مبتني بر داده معرفي شده است كه در آن هيچ استفاده‌اي از مدل سيستم نمي‌شود؛ به طوري كه رفتار سيستم توسط دو ماتريس ديناميكي با بعد محدود توصيف شده و در هر گام، ماتريس‌هاي گفته شده به روز مي‌شوند. روش‌هاي ارائه شده براي كنترل جريان يك اينورتر سه‌فاز سه‌سطحي منبع‌ولتاژ شبيهسازي شده و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفته است. براي ارزيابي بهتر، نتايج روش‌هاي فوق، با نتايج روش كنترلكننده پيشبين مدل نيز مقايسه شده است.
شماره ركورد :
142242
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كنترل
استاد راهنما :
دكتر علي اكبر جلالي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت