عنوان :
طراحي بوژي فرمانپذير سه تكه 100- 18 با استفاده از مكانيزم ميله پيچشي
نويسنده اصلي :
اميرحسين بخشيان طالخونچه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142245
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
ماشين هاي ريلي
استاد راهنما :
دكتر حبيب اله ملاطفي - دكتر داود يونسيان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت