عنوان :
تحت عنوان تسويه بازار توان راكتيو با در نظر گرفتن تلفات توان راكتيو حاصل از عبور توان اكتيو و با مشاركت منابع انرژي تجديدپذير
نويسنده اصلي :
عليرضا احمدي منش
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
شبكه‌هاي الكتريكي به ‌طور مداوم در حال گسترش و پيچيده‌تر شدن هستند. در شبكه‌هاي تجديد ساختار يافته جديد، شركت‌هاي برق از ساختار متمركز خارج شده و با شركت‌هاي غيرمتمركز جايگزين شده كه در بين آنها اصول اقتصادي بازار برق جاري مي‌باشد. با بررسي تمامي‌ مراجع مشخص گرديده كه قيمت‌گذاري توان راكتيو بر اساس ضريب قدرت بار موثر و عادلانه نمي‌باشد. براي همين منظور مطالعات و بررسي‌هاي متعددي در مقالات متعدد به منظور ارائه يك روند عادلانه و مناسب براي قيمت‌گذاري توان راكتيو انجام گرفته است. در اين رساله علاوه بر بررسي و تصحيح برخي ايرادات روش‌هاي پيشين اجراي بازار توان راكتيو، با در نظر گرفتن تلفات توان راكتيو حاصل از توان اكتيو، رويكرد جديدي براي تسويه بازار توان راكتيو ارائه شده است. از آنجايي كه عبور توان اكتيو به خودي خود باعث بوجود آمدن تلفات توان راكتيو مي‌شود، در نظر گرفتن اين تلفات يكي از اهداف اصلي اين رساله مي‌باشد. بنابراين، در اين رساله تلاش شده تا علاوه بر بهبود بازار توان راكتيو، رقابت عادلانه بين توليد كنندگان ايجاد كند. براي اين منظور ضمن ارائه يك روش تخصيص تلفات جديد براي توان راكتيو، روش‌ها و ساختارهاي مختلفي براي در نظر گرفتن اين تلفات در بازار توان راكتيو ارائه شده است. همچنين در اين رساله با بررسي نيروگاه‌هاي انرژي تجديدپذير، به مشاركت اين نيروگاه‌ها در تأمين توان راكتيو پرداخته و يك روش تسويه بازار مناسب در حضور اين منابع ارائه شده است. لازم به ذكر است كه پيچيدگي‌هاي پيشين شبكه قدرت با پيدايش منابع انرژي تجديدپذير بيش از پيش گشته است و ايجاد يك محيط عادلانه براي رقابت بين تمام توليدكنندگان پيچيده‌تر خواهد شد. همچنين در انتهاي اين رساله به منظور در نظر گرفتن ديگر اهداف مورد نظر بهره‌بردار، تابع چند هدفه‌اي كه هزينه، تلفات، پايداري و آلودگي را در نظر گرفته، ارائه شده است. به منظور بررسي مدل‌هاي پيشنهادي، شبيه‌سازي‌هاي لازم بر روي شبكه‌هاي استاندارد انجام شده و نتايج با يكديگر و همچنين روش‌هاي پيشين مقايسه شده است.
شماره ركورد :
142246
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
قدرت
استاد راهنما :
محسن كلانتر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت