عنوان :
اسناد هدايت طراحي نماي شهري در راستاي منظر مطلوب مطالعه موردي: خيابان شهيد رجايي كاشان، حدفاصل ميدان پانزده خرداد و چهارراه آيتالله كاشاني
نويسنده اصلي :
صفابخش، زهرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142247
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
محمود شكوهي
رشته تحصيلي :
شهرسازي گرايش طراحي شهري
استاد راهنما :
مصطفي بهزادفر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت