عنوان :
بررسي ويژگي هاي هنري درهاي چوبي مسجد جامع افوشته نطنز به منظور تطبيق با آثار مشابه دوره ي تيموري و طراحي و توليد اشياي كاربردي چوبي
نويسنده اصلي :
آذري، حوريه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142248
شهر محل تحصيل :
دانشكده صنايع دستي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
بهاره تقوي نژاد، فرهاد خسروي بيژائم
رشته تحصيلي :
صنايع دستي گرايش طرح و توليد
استاد راهنما :
قباد كيانمهر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت