عنوان :
ارائه راهكارهاي افزايش كارايي باغهاي بانوان (نمونه موردي : باغ بانوان پرديس و صدف)
نويسنده اصلي :
ميرزايي، سميرا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142253
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
عليرضا صاحبقراني
رشته تحصيلي :
شهرسازي
استاد راهنما :
محمود محمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت