عنوان :
شناسايي مؤلفه‌هاي زيرساخت اشتراك دانش در مدل عملياتي و بررسي ميزان پياده‌سازي آن در صنعت بيمه، موردمطالعه: شركت‌هاي منتخب در صنعت بيمه ايران
نويسنده اصلي :
سينا سبزواري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اين پژوهش باهدف بررسي شناسايي مؤلفه‌هاي زيرساخت اشتراك دانش در مدل عملياتي صنعت بيمه ايران و بررسي ميزان پياده‌سازي آن‌ها در صنعت بيمه انجام‌شده است. پژوهش حاضر از حيث هدف، پژوهش كاربردي و از حيث گردآوري داده‌ها از نوع پژوهش‌هاي توصيفي- پيمايشي مي‌باشد. داده‌ها با استفاده از ابزار مصاحبه گردآوري‌شده است. جامعه پژوهش، 6 نفر از مديران شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي فعال در بازار بيمه ايران مي‌باشد كه مصاحبه‌ي نيمه ساختاريافته بر اساس روش گلوله برفي و در دسترس بودن با آن‌ها انجام شد. در انجام مصاحبه، اشباع نظري حاصل شد. براي تجزيه‌وتحليل داده‌ها از روش‌هاي تحليل داده‌هاي كيفي با نرم‌افزار MAXQDA استفاده‌شده است. پايايي تحقيق با استفاده از ضريب كپا و روايي آن با سنجش روايي صوري موردبررسي قرار گرفت و تائيد شد. يافتههاي پژوهش درمجموع نشان‌گر اين است كه زيرساختهاي اشتراك دانش در صنعت بيمه ايران، عموماً نوپا هستند. نتايج حاصل حاكي از آن است كه درزمينه‌ي زيرساخت‌هاي انساني، مؤلفه‌هايي مانند تعهد سازماني، مهارت‌هاي ارتباطي و مسئوليت اجتماعي؛ درزمينه‌ي زيرساخت‌هاي سازماني مؤلفه‌هاي مانند فعاليت‌هاي مورد كاوي و ثبت تجربه برگزاري جلسات درون‌سازماني و درزمينه‌ي زيرساخت‌هاي ارتباطي مؤلفه‌هاي مانند اشتراك دانش از طريق پورتال سازماني و داشبوردهاي اطلاعاتي براي اشتراك دانش در شركت‌هاي بيمه وجود دارد. با استفاده از نتايج پژوهش و بررسي نمونه‌هاي بين‌المللي، مدل عملياتي شركت‌هاي بيمه مبتني بر زيرساخت‌هاي اشتراك دانش طراحي گرديد
شماره ركورد :
142264
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
استاد راهنما :
دكتر حميدرضا نورعليزاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت