عنوان :
بررسي تاثير توانمندي هاي پوياي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه - مطالعه چند موردي
نويسنده اصلي :
گلناز زاهدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده بازارهاي به طور فزاينده پيچيده و پوياي امروزي نيازمند سازمان‌هايي با تجديد منظم منابع و توانمندي‌ها هستند. در سال‌هاي اخير نقش بازاريابي در توسعه توانمندي‌هاي پويا توجه محققان را در ادبيات بازاريابي و استراتژيك جلب كرده است و برخي از محققان اصطلاح جديد «توانمندي‌هاي پوياي بازاريابي» را معرفي كرده و مكانيزم‌هاي بازاريابي جديدي را براي تجديد توانمندي‌ها و منابع سازماني شناسايي كرده‌اند كه منجر به مزيت رقابتي پايدار و بهبود عملكرد مي‌شوند. از جمله صنايعي كه با پويايي بازار مواجه است مي‌توان به صنايع با تكنولوژي برتر اشاره كرد. با توجه به اهميت صنايع تكنولوژي برتر و نقش آن‌ها در توسعه‌ي صنعت كشورها، توانمندي‌هاي پوياي بازاريابي بيشتر در اين بنگاه‌ها مطالعه و به كارگرفته شده‌اند. تاكنون پژوهشي در رابطه با تاثير توانمندي‌هاي پوياي بازاريابي بر عملكرد بنگاه‌هاي تكنولوژي برتر در ايران صورت نپذيرفته است. از اين رو پژوهش حاضر در تلاش است تا تاثير توانمندي‌هاي پوياي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه‌هاي تكنولوژي برتر در ايران را مورد بررسي قرار دهد. در اين راستا با بررسي ادبيات موضوع، چارچوب ارائه شده توسط مورگان (2012) به عنوان چارچوب پايه انتخاب گرديد و پس از افزودن چندين شاخص مستخرج از ادبيات پژوهش، پرسشنامه‌اي جهت بررسي تأثير توانمندي‌هاي پوياي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه طراحي شد و مورد تاييد خبرگان قرار گرفت و در بنگاه‌هاي مورد بررسي توزيع شد. به‌منظور برازش مدل و بررسي فرضيه‌هاي پژوهش از مدلسازي معادلات ساختاري مبتني بر رويكرد حداقل مربعات جزئي (PLS) استفاده گرديد. مطلوب بودن شاخص‌هاي پايايي و روايي ارائه‌شده در پژوهش، برازش مناسب مدل‌هاي اندازه‌گيري را به همراه داشت و نتايج حاصل بيانگر تأثير مثبت توانمندي‌هاي پوياي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه‌هاي تكنولوژي برترِ مورد بررسي است. اين مطالعه همچنين به نمايش ارتباط متقابل ميان اين توانمندي‌هاي پوياي بازاريابي با استفاده از تكنيك دي‌متل فازي مي‌پردازد. واژه‌هاي كليدي: توانمندي‌هاي پويا، توانمندي‌هاي پوياي بازاريابي، عملكرد مالي بنگاه، مزيت رقابتي، بنگاه‌هاي تكنولوژي برتر
شماره ركورد :
142265
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر مصطفي جعفري
رشته تحصيلي :
مديريت سيستم و بهره وري
استاد راهنما :
دكتر محمد مهدوي مزده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت