عنوان :
مطالعه مقايسه‌اي عناصر پرتكرار معماري داخلي موجود در نگاره‌هاي مكتب فرنگي‌سازي با بناهاي شاخص سده 11هجري شهر اصفهان
نويسنده اصلي :
م ميرزاييان، فرزانه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142272
شهر محل تحصيل :
دانشكده صنايع دستي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
نيما ولي بيگ، سعيد عباسي
رشته تحصيلي :
صنايع دستي
استاد راهنما :
زينب صابر، صمد نجارپور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت