عنوان :
بررسي تاثير استفاده از مجموعه پركننده هاي كروي شكل سبك بر پايداري خودروهاي حمل سيال، در تانكرهاي نيمه پر
نويسنده اصلي :
محسن شيبانيان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پايان¬نامه، با هدف بررسي تأثير استفاده از بافل¬هاي كروي شكل بر پايداري رول خودروهاي حمل سيال بخشي¬پر، هندسه مخزن در حالت¬هاي بدون بافل و نيز در حالت داراي بافل با چيدمان¬هاي مختلف ترسيم شده و از شبكه بندي¬هاي سازمان¬يافته و نيز بدون سازمان براي شبيه¬سازي تلاطم در نرم¬افزار فلوئنت استفاده شده¬است. ابتدا تاثير استفاده از بافل¬هاي كروي با چيدمان¬ها و شعاع¬هاي متفاوت بر مقادير نيرو و گشتاور ناشي از حركت مايع درون مخزن بررسي شده و در ادامه، در مدل تلاطم گذراي سيال كوپل شده با ديناميك خودرو، مورد استفاده قرار گرفته¬ شده¬است. نتايج نشان داد كه مقادير گشتاور و نيروهاي ناشي از تلاطم مايع درون مخزن¬هاي بخشي¬پر و نيز جابجايي موقعيت مركز جرم مايع نيز در اين حالت مقادير قابل¬توجهي دارد. بررسي نتايج نيرو و گشتاور نشان داد كه استفاده از بافل¬هاي كروي، صرف¬نظر از درصد پرشدگي مخزن، باعث كاهش نوسانات در نيرو، گشتاور حاصل از تلاطم سيال و نوسانات موقعيت مركز جرم مايع درون مخزن مي¬شود. به عنوان مثال براي پرشدگي 50 درصد ، با تجهيز مخزن به بافل كروي، بيشينه گشتاور نرمالايزه شده، تا 20 درصد كاهش يافته¬است. نتايج مدل كوپل نشان مي¬دهد كه با تجهيز مخزن به بافل، گشتاور و نيروي حاصل از تلاطم سيال دامنه نوساني كمتري را تجربه مي¬نمايد. همچنين نتايج نشان مي¬دهد كه براي خودروي حامل سيال نيمه¬پر بدون بافل، زاويه رول بيشنه بوده و با تجهيز مخزن به بافل¬هاي كروي زاويه رول كاهش مي¬يابد. همچنين نسبت انتقال بار جانبي براي خودروي داراي محموله سيال و مخزن بدون بافل از خودروي داراي جرم صلب معادل بيشتر بوده و تجهيز مخزن به بافل¬ موجب كاهش ميزان نسبت انتقال بار جانبي مي¬شود. نتايج نشان داد كه براي خودروي داراي سيال، برخلاف خودروي داراي جرم صلب معادل، با كامل شدن مانور، بدليل اينكه سيال درون مخزن همچنان داراي حركت است، نمودارهاي زاويه رول، نسبت انتقال بار جانبي و شتاب عرضي خودرو همچنان نوساني هستند. نتايج نشان مي¬دهد كه بافل كروي مي¬تواند به عنوان تجهيزي ضد تلاطمي عمل نمايد. در پيك اول مقدار گشتاور نزديك به 40 درصد نسبت به حالت بدون بافل كاهش يافته¬است.
شماره ركورد :
142273
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سيستم هاي ديناميكي خودرو
استاد راهنما :
دكتر بهروز مشهدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت