عنوان :
كاربرد منطق فازي در باستان‌شناسي (مطالعه‌ي موردي؛ كورگان‌هاي جعفرآباد و طوعلي سفلي)
نويسنده اصلي :
كبيريان، محمدعلي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142280
شهر محل تحصيل :
دانشكده‌ي حفاظت و مرمت
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
باستان‌شناسي گرايش دوران تاريخي
استاد راهنما :
فرشيد ايرواني قديم ، محمود طاهري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت