عنوان :
بررسي فراواني سوش هاي باكتريايي و قارچي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن بعداز عمل جراحي سينوس مراجعه كننده به بيمارستان اميرالمومنين شهرستان رشت در سال 1397
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: رينوسينوزيت به عنوان التهاب سينوس¬هاي پارانازال و حفره بيني تعريف مي¬شود. در صورتي كه علائم در بيماران بيش از 8 هفته به طول بينجامد به آن رينوسينوزيت مزمن مي¬گويند. استافيلوكوكوس اورئوس و باكتري¬هاي بي¬هوازي شايع¬ترين باكتري¬هاي جدا شده از رينوسينوزيت مزمن هستند. استفاده گسترده ازآنتي¬بيوتيك-ها منجر به پيدايش ارگانيسم¬هاي مقاوم به همه گروه¬هاي آنتي¬بيوتيكي شده و درمان رينوسينوزيت مزمن را مشكل¬تر كرده است. مواد و روش¬ها: اين مطالعه، مطالعه¬اي توصيفي - مقطعي است كه بر روي نمونه ترشحات سينوس 70 بيمار داراي رينوسينوزيت مزمن پس از عمل جراحي انجام شد. نمونه¬برداري باسوآپ استريل از طريق آندوسكوپ داخل حفرات سينوس صورت گرفت. سپس نمونه¬ها روي محيط¬هاي بلاد¬آگار،شكلات¬آگارومك¬كانكي آگار كشت داده شده و باكتري¬ها تعيين هويت شدند. ديسك¬هاي آنتي¬بيوگرام منطبق بر CLSI 2018 قرار داده شد. نتايج از طريق نرم¬افزار SPSS شماره 22مورد بررسي و آناليز قرار گرفت. نتايج: از بين 70 بيمار شامل 38 نفر (3/54%) مرد و 32 نفر (7/45%) زن شايع¬ترين سوش باكتريايي جدا شده از نمونه¬ها به ترتيب استافيلوكوكوس اپيدرميديس 24 (3/34%)، استافيلوكوكوس اورئوس 17 (3/24%)، سودوموناس آئروژنز11 (7/15%) ، انتروباكتر 5 (1/7%) وهافنيا آلوئي 1 (4/1%) بدست آمد. طبق نتايج بدست آمده ميزان مقاومت سويه¬هاي سودوموناس به كل آنتي¬بيوتيك¬هاي مورد مطالعه بيشتر از ساير باكتري¬ها بوده و موثرترين آنتي¬بيوتيك در برابر اين باكتري ايمي پنم گزارش گرديد. نتيجه¬گيري: شايع¬ترين سوش¬هاي جدا شده از بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن پس از عمل جراحي استافيلوكوكوس بدست آمد به¬خصوص گونه استافيلوكوكوس اورئوس كه از نظر مقاومت آنتي¬بيوتيكي و به¬ويژه مقاومت به متي¬سيلين داراي شيوع بالايي است.
شماره ركورد :
142288
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت