عنوان :
بررسي مقايسه اي بروز وقفه تنفسي خواب در بيماران همودياليزي با و بدون سندرم متابوليك مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني رازي رشت در سال 1396-1395
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه و هدف: وقفه تنفسي خواب كه يكي از اختلالات شايع خواب است، در بيماران همودياليزي شيوع بالايي دارد و با بسياري از بيماري ها و اختلالات متابوليكي ارتباط داردكه يكي از اين اختلالات سندرم متابوليك مي باشد، سندرم متابوليك نيز مجموعه اي از اختلالات متابوليكي و غيرمتابوليكي است كه خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي_عروقي و در نتيجه مرگ و مير را افزايش مي دهد. اين سندرم يكي از مشكلات بهداشتي جوامع مدرن است و هزينه هاي هنگفتي رابه سيستم بهداشتي-درماني تحميل ميكند.از اين رو مطالعه حاضر با هدف مقايسه بروز وقفه تنفسي خواب با سندرم متابوليك در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني رازي رشت انجام شده است. مواد و روش كار: اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي_تحليلي مي باشد. بيماران داراي معيار ورود (204 نفر) از طريق نمونه گيري به روش سرشماري و با بررسي پرونده پزشكي انتخاب شدند، از اين افراد 121 نفر با سندرم متابوليك و 83 نفر بدون سندرم متابوليك بودند، سپس بر اساس جدول اعداد تصادفي به دو گروه 72 نفره با و بدون سندرم متابوليك تقسيم شدند.داده ها از طريق پرسشنامه ها شامل؛ اطلاعات فردي و باليني و شاخص چارلسون و پرسشنامه استاندارد برلين براي بررسي وقفه تنفسي خواب و شاخص ATPIII براي سندرم متابوليك جمع آوري شد.جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS نسخه 21 و آزمونهاي آماري توصيفي(ميانگين و انحراف معيار و فراواني) و استنباطي (كاي اسكوئر، تي مستقل، رگرسيون لوجستيك) استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان دادند كه درصد بروز وقفه تنفسي در بيماران همودياليزي با سندرم متابوليك 6/80 درصد و در بيماران همودياليزي بدون سندرم متابوليك برابر با 5/12 درصد بوده است كه اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار است(P=0.0001) و شانس نسبي بروز وقفه تنفسي(72-7/11 OR=)در بيماران با سندرم متابوليك 29 برابر بيماران بدون سندرم متابوليك است(95 CI=). همچنين نتايج نشان داد كه علاوه بر سندرم متابوليك، جنس (P=0.012)، سن(P=0.007) و فشارخون سيستول بالا(P=0.014) از ديگر عوامل پيش بيني كننده وقفه تنفسي بوده، به طوريكه مردان نسبت به زنان در معرض خطر بالاتري از وقفه تنفسي برخوردار بوده اند (OR=4.4) همچنين با افزايش هر سال سن شانس وقفه تنفسي افزايش مي يابد(OR=1.1) و بالا بودن فشارخون سيستول، وقفه تنفسي را 047/1 برابر مي كند. نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي وقفه تنفسي خواب و سندرم متابوليك در بيماران همودياليزي ، پيشنهاد مي شود كه با استفاده از روشهاي غربالگري، اينگونه بيماران توسط پرستاران شناسايي شده تا با ارائه آموزش در زمينه تغذيه صحيح، تحرك كافي و كنترل فشارخون از سندرم متابوليك پيشگيري گردد و در نهايت ميزان بروز وقفه تنفسي خواب در آنان كاهش يابد. كليد واژه ها: وقفه تنفسي خواب،سندرم متابوليك،همودياليز
شماره ركورد :
142292
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت