عنوان :
ارزيابي ميزان انطباق دو مارك تجاري روكش استنلس استيل موجود در بازار ايران با اندازه دندانهاي مولر شيري كودكان شهر رشت
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
زمينه و هدف:. تلاش براي حفظ دندان هاي شيري تا زمان رشد دندانهاي دائمي، منجر به معرفي مواد و تكنيكهاي ترميمي زيادي شدهاست. استفاده از روكشهاي Stainless Steel ( SSCs ( يكي از اين تكنيكهاست. SSC هاي متفاوت از نظر سايز، شكل و كانتور به بازار دندانپزشكي معرفي شده اند كه از اين بين محصولات كارخانه 3M ESPE و MIB بيشترين استفاده را در ايران دارند. با توجه به تفاوتهاي آناتوميك در ساختار دندان و همچنين تفاوت ابعاد ميان روكشهاي مختلف دندانهاي شيري، اين مطالعه با هدف مقايسهي تطابق ابعاد مزيوديستال و باكولينگوال دو مارك تجاري 3M و MIB با اندازه دندانهاي مولر شيري كودكان ايراني انجام گرفت. روش كار: در اين مطالعهي مقطعي 224 دندان شيري خلفي مورد بررسي قرار گرفت. قالب ها با استفاده از آلژينات گرفته شده و كستها توسط گچ استون ريخته شد و دندانهاي انتخاب شده در چهار گروه تقسيم شدند: 1 -مولر اول شيري بالا 2 -مولر دوم شيري بالا 3 -مولر اول شيري پايين 4 -مولر دوم شيري پايين. هر گروه نيز به دو زيرگروه چپ و راست تقسيم گرديد و ابعاد مزيوديستال و باكولينگوال آنها به وسيلهي يك كوليس )كاليپر( ديجيتال با دقت 0.01 ميليمتر اندازهگيري شد. براي اندازهگيري ابعاد روكشها از هر برند در شمارههاي 7 - 2 براي هر گروه در نظر گرفته شد و اندازهگيريها انجام شد؛ سپس ابعاد دندانها با ابعاد روكش هاي نظيرشان مقايسه گرديد. براي آناليز دادهها از آزمون t-test تكنمونهاي استفاده شد. يافتهها: بيشترين و كمترين بعد مزيوديستال به ترتيب متعلق به دندان مولر دوم شيري پايين و مولر اول شيري بالا بود. همينطور بيشترين و كمترين بعد باكولينگوال نيز به ترتيب متعلق به دندان مولر دوم شيري بالا و مولر اول شيري پايين بود. ميانگين ميزان تطابق روكشها با ابعاد دندانهاي نظير نشان داد كه در 9 گروه از 16 گروه بررسي شده، روكش MIB تطابق بهتري را در مقايسه با 3M نشان ميدهد. در مقابل روكش 3M در 7 گروه از 16 گروه بررسي شده تطابق بهتري را با دندان نشان داد. همينطور نتايجي كه به تفكيك سايز روكشها بدست آمد نيز نتايج مشابهي بدست داد. مقايسه ميزان انطباق هر روكش بر حسب جنس در اغلب گروهها تفاوت معنيداري نشان نداد و تنها در دندان مولر دوم شيري بالا سمت چپ )مزيوديستال( و دندان مولر اول شيري بالا سمت راست، مولر اول شيري پايين سمت چپ، مولر دوم شيري بالا سمت راست و مولر دوم شيري پايين سمت راست )باكولينگوال( ميان دختران و پسران در حداقل يكي از روكشها تفاوت معنيداري در انطباق با دندان مورد نظر وجود داشته است. نتيجهگيري: استفاده از روكشهاي برند MIB بعنوان جايگزيني مناسب، ازرانتر و در اغلب موارد با تطابق بيشتر با دندانهاي مولر شيري كودكان ايراني، براي روكشهاي برند 3M پيشنهاد ميشود. كليدواژهها: دندان شيري، استنلس استيل، روكش
شماره ركورد :
142295
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت