عنوان :
تاثير داده هاي تجربي جديد HERA RUN-II در تعيين توابع توزيع پارتوني در تقريب NLO
نويسنده اصلي :
حسيني روشن، حجت الله
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
1423
دانشگاه :
دانشگاه يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
آتشبار تهراني، شاهين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
فيزيك ذرات بنيادي
استاد راهنما :
موسوي نژاد، سيد محمد , خانپور، حمزه
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت