عنوان :
بررسي استرس شغلي پرستاران بخش هاي ويژه با تاكيد بر بهزيستي روانشناختي و عوامل مرتبط با آن در مراكز آموزشي درماني شهررشت در سال 97-1396
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: پرستاري ازجمله مشاغل پراسترسي است كه باسلامتي وجان انسان سروكاردارد. دراين ميان پرستاران بخشهاي ويژه به دليل شرايط خاص از استرس بيشتري بر خوردارندكه ضمن تاثير بر روي سلامت جسم وروان آنان مي تواندباعث اختلال در امر مراقبت از بيمار گردد. هدف : اين پژوهش با هدف تعيين استرس شغلي پرستاران بخشهاي ويژه با تاكيد بر بهزيستي روانشناختي وعوامل مرتبط با آن در مراكزآموزشي درماني شهررشت 97-1396 انجام شد. مواد وروش ها: اين مطالعه تحليلي - مقطعي برروي 187 نفر از پرستاران بخشهاي ويژه مراكز آموزشي درماني شهر رشت به صورت تصادفي طبقه اي انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اطلاعات فردي ، پرسشنامه مقياس بهزيستي روانشناختي ريف و پرسشنامه استرس شغلي پرستاري بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آمار هاي توصيفي ، استنباطي و آزمونهاي اماري ضريب همبستگي اسپيرمن ،كراسكال واليس ،من ويتني ورگرسيون لجستيك مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند. سطح معني داري دراين آزمون05/0>pدرنظرگرفته شد. نتايج: يافته ها نشان داد كه نمره كل استرس شغلي57/14±16/40 بود، 61 درصدپرستاران داراي استرس شغلي درحد متوسط بودند . نمره كل بهزيستي روانشناختي 78/3 ±54/65 بود و ارتباط معني داري بين استرس شغلي و نمره كلي بهزيستي روانشناختي ريف وجود نداشت. دربررسي استرس شغلي پرستاري بيشترين ميانگين نمره مربوط به حيطه مرگ ومير) 52/0±33/1) وكمترين ميانگين نمره مربوط به حيطه فقدان حمايت(0/98±0/58) بود. در بررسي بهزيستي روانشناختي كمترين ميانگين نمره مربوط به حيطه پذيرش خود9/42±1/8) (و بيشترين ميانگين نمره مربوط به حيطه هدفمندي در زندگي(12/18±2/1)بود. نتايج اناليز چندگانه نشان داد كه حيطه خودمختاري بهزيستي روانشناختي ريف (CI:95%OR:1/02-1/55 Odds ratio=1/25)حيطه تسلط بر محيط OR:0/649-0/894 CI:95%) oddsRatio=0/762 ( و سابقه بيماري گوارشي( odds Ratio=2/82 CI:95% OR:1/47-6/969 ) به عنوان پيش بيني كننده هاي استرس شغلي تلقي مي گردد. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده مطالعات وسيع تري راجع به منابع استرس وبررسي حيطه هاي مذكور صورت گرفته تا محيط هاي كاري مناسب تري از لحاظ رواني و حمايتي فراهم شده كه پرستاران بتوانند با استرس كمتر و در شرايط بهتربه بيماران خدمات ارائه دهند. كليدواژه ها:استرس شغلي،پرستاران،بخشهاي ويژه،بهزيستي روانشناختي ريف
شماره ركورد :
142300
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت