عنوان :
تاثير ليزر Er:YAG با توان هاي متفاوت روي استحكام باند برشي بين سطح زيركونياي سينتر شده وكامپوزيت رزين
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
پيش زمينه: جهت اصلاح Chipping گلاس سراميك ونير شده برروي زيركونيا برحسب ناحيه و وسعت chipping رخ داده و زمان و هزينه ي لازم، طرح درمان مي تواند از جايگزيني كامل رستوريشن با يك رستوريشن جديد تا repair آن ناحيه با كامپوزيت رزين متغير باشد. از مزيت هاي كامپوزيت ها جهت اصلاح پرسلن chip شده هزينه ي پايين تر ، زيبايي خوب و زمان كمتر مي باشد. هدف: بررسي تاثير ليزر Er:YAG با توان هاي متفاوت روي استحكام باند برشي بين سطح زيركونياي سينتر شده وكامپوزيت رزين مواد و روشها: در اين مطالعه 104 نمونه زيركونيايي تهيه شد و پس از پاليش با كاغذ سيليكون كاربايد و انجام سينترينگ در قالب 4 گروه 26 تايي مورد آماده سازي سطحي قرار گرفتند: گروه اول: كاربرد ليزر Er:YAG(100mj, 10Hz, 1w, 40s) گروه دوم: كاربرد ليزر Er:YAG(200mj, 10Hz, 2w, 40s) گروه سوم: كاربرد ليزر Er:YAG(300mj, 15Hz, 4.5w, 40s) و گروه كنترل. سپس پرايمر و باندينگ و كامپوزيت رزين ) Bisco, USA ) بر طبق دستور كارخانه بر روي سطح نمونه ها قرار داده شد. از هر گروه يك نمونه بعد از آماده سازي سطح زيركونيا توسط ليزر و قبل از قرار دادن كامپوزيت رزين انتخاب شده و براي ارزيابي مورفولوژي سطحي زير دستگاه SEM مورد بررسي قرار مي گيرد. در نهايت نمونه هاي آماده شده در نگهدارنده مخصوص ثابت شده ودر universal testing machine قرار مي گيرند. اين بلوك هاي سراميكي توسط پيستون چيزل مانند كه به صورت موازي در فاصله بين زيركونيا و كامپوزيت رزين قرار مي گيرند، با سرعت 0.5 mm/min تحت load قرار مي گيرند تا زمانيكه شكست اتفاق بيافتد. جهت بررسي نوع شكست در نمونه ها، نمونه ها با يك stereomicroscope با بزرگنمايي 20 ارزيابي مي شوند. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS version 24 استفاده شد و به منظور مقايسه دو به دوي گروه ها نيز از آزمون مقايسه هاي متعدد ) Tukey ( استفاده شد. جهت آناليز انواع شكست از chi-square test استفاده شد. يافته ها: بيشترين ميزان ميانگين استحكام باند برشي در گروه 5 / 4 وات ) 19 / 28 مگاپاسكال( و كمترين ميزان استحكام باند برشي مربوط به گروه كنترل) 54 / 4 مگاپاسكال( بود و اين تفاوت ها از نظر آماري معنادار بود) P<0.05 (. ميزان استحكام باند در گروه 1 وات و 2 وات تفاوت معناداري با گروه كنترل نداشت. همچنين در تصاوير به دست آمده از ميكروسكوپ الكتروني مشخص شد كه با افزايش توان ليزر ميزان خشونت سطحي بدون ايجاد ترك بيشتر مي شود. از نظر نوع شكست در نمونه ها، بيشترين نوع شكست از نوع ادهزيو بود . نتيجه گيري: كاربرد توان 5 / 4 وات ليرز Er:YAG باعث بهبود قابل توجه در استحكام باند برشي بين زيركونيا و كامپوزيت رزين مي شود. كليد واژه ها : ليزر ايربيوم ، آماده سازي سطحي ، سراميك زيركونيا، استحكام باند برشي
شماره ركورد :
142303
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت