عنوان :
اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از روش تصميم‌گيري چند معياره(مطالعه موردي: پروژه‌هاي پيشنهادي عمراني شهرداري همدان)
نويسنده اصلي :
بهرامي خوشنود، اسماعيل
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
مهندسي عمران (مهندسي و مديريت ساخت)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
14/09/94
چكيده :
وضعيت طرح‌هاي عمراني در شرايط كنوني و همچنين محدوديت‌هاي منابع مالي موجود، ترديدي باقي نمي‌گذارد كه اولويت‌بندي طرح‌ها در سطوح مختلف بايستي با يك سيستم كارآمد و قابل اجرا انجام پذيرد. و همچنين پروژه هاي تحت بررسي همگي از اولويت يكسان برخوردار نيستند جهت مشخص شدن اولويت و وزن پروژه ها مي توان از مقايسه پروژه ها با استفاده از چند معيار بهره برد و پروژه ها را با استفاده از آن ها وزن دهي كرد. بنابراين مي توان گفت انتخاب پروژه از نوع مسائل تصميم گيري چند معياره است. يكي از بزرگترين تصميم گيري هاي هر سازمان به احتمال زياد مربوط به پروژه هايي است كه آن ها را به عهده مي گيرد با وجود پروژه هاي متعدد و معيارهاي متعدد كه برآن ها تاثير دارد روشهاي تصميم گيري چند معياره مي توانند به تصميم گيران براي انتخاب و اولويت بندي پروژه ها كمك كنند. هدف اين پژوهش اولويت بندي پروژه هاي عمراني شهرداري همدان مي باشد. در اين تحقيق در مرحله اول ابتدا با مرور مطالعات گذشته و مصاحبه بدون ساختار فا كتور هايي براي ارزيابي پروژه ها جمع آوري گرديد سپس براي تعيين وزن اين فاكتور ها پرسشنامه تهيه و در بين كارشناسان مطلع توزيع گرديد و پس از جمع آوري وزن معيارها با روش دلفي بدست آمد. و در مرحله دوم پروژه هاي عمراني شهرداري همدان بر اساس معيارهاي مرحله اول با روش ويكور اولويت بندي گرديد. بر اساس اين نتايج پروژه هاي( اجراي آسفالت، بهبود علائم شهري و خط كشي معابر و احداث پاركينگ طبقاتي سينا) در اولويت هاي بالاي انتخاب براي اجرا قرار گرفتند. اميد است نتايج اين پژوهش بتواند يك الگوي مناسب تصميم گيري براي اولويت بندي پروژه هاي عمراني با روش تصميم گيري چند معياره ارائه دهد.
شماره ركورد :
14231
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
نصير زاده، فرناد
استاد راهنما :
منير عباسي، آرمين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت