عنوان :
تشخيص خرابي سازه ها به كمك روش هاي بهينه سازي چند هدفه با استفاده از روش ويكور
نويسنده اصلي :
احسان اثناعشريه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
تحقيقات زيادي در تكنيك شناسايي خسارت در سازه ها با استفاده از بهينه سازي تك هدفه انجام گرديده است. اخيرا، كاربرد روش هاي بهينه سازي چندهدفه موردتوجه محققان قرار گرفته است. تعيين محل و مقدار آسيب موجود در سازه و اقدام در جهت ترميم آسيب ديدگي هاي موجود ، امري ضروري به نظر مي رسد. در اين پايان نامه نشان داده خواهد شد كه چگونه ميتوان با استفاده از روش هاي غيرمخرب, كه بر اساس تغييرات در فركانس ها و اشكال مودي مي باشد, يك آسيب را ارزيابي و مقدار ومحل آن را آشكار ساخت.از اين رو در اين پژوهش با استفاده از الگوريتم هاي نوين بهينه سازي تكاملي چندهدفه MOPSO & NSGAII و بيان توابع هدف سختي و شكل مودي به منظور شناسايي خسارت در مثال هاي تير, قاب و خرپا تحت سناريوهاي آسيب مختلف پرداخته شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آنست كه الگوريتم MOPSO با دقت قابل قبول تري قادر به شناسايي مكان ها و مقدار آسيب هاي آن ها است و در نهايت با استفاده از روش VIKOR به رتبه بندي و انتخاب يك پاسخ برتر از ميان مجموعه اي از جواب ها مي پردازد, همچنين اين روش تصميم گيرنده را در حل مسائلي با توابع هدف متناقض ياري مي بخشد. واژه‌هاي كليدي: تشخيص خرابي سازه ها ، بهينه سازي چند هدفه ، MOPSO ، NSGAII ، روش VIKOR
شماره ركورد :
142317
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر محسنعلي شايانفر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت