عنوان :
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار سوخت زيستي از زيست توده هاي ليگنوسلولزي در شرايط عدم قطعيت
نويسنده اصلي :
سميرا بايرام زاده
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
باتوجه به درحال توسعه بودن صنعت انرژي¬هاي تجديدپذير و تاثير تكنولوژي¬هاي پديدارشونده در توسعه زنجيره تامين سوخت زيستي، و از سوي ديگر هزينه زنجيره تامين زيست توده ناشي از توليد ناكاراي انرژي زيستي از فيداستاك¬هاي زيست توده با محتواي انرژي پايين، هزينه¬هاي بالاي لجستيك توليد، پردازش و حمل¬نقل زيست توده، اكتشاف منابع و تكنولوژي¬هاي جديد توليد سوخت زيستي و همچنين مديريت كاراي زنجيره تامين سوخت زيستي دو جنبه بسيار مهم هستند كه مي¬بايست در طراحي و برنامه¬ريزي زنجيره تامين رشديابنده سوخت زيستي لحاظ شوند. از سوي ديگر، پايداري زنجيره تامين يك رويكرد جامع به فرآيندهاي زنجيره تامين است كه در سال¬هاي اخير به دليل افزايش نگراني¬ها درباره اثرات اجتماعي و محيط زيستي فرآيندهاي كسب و كار به يك موضوع كليدي در ادبيات زنجيره تامين بدل شده است. همچنين، عدم توجه كافي به لحاظ نمودن عدم قطعيت¬هاي مربوط به تامين منابع، حمل و نقل، توليد، عمليات، تقاضا و قيمت در طراحي بهينه زنجيره تامين سوختي منجر به جواب¬هاي نشدني يا بهينه محلي براي مساله طراحي شبكه زنجيره تامين آن خواهد شد. براين اساس، براي برنامه¬ريزي و طراحي شبكه زنجيره¬تامين سوخت زيستي و با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به پايداري، عدم قطعيت و تكنولوژي سه مدل¬ در رساله توسعه داده شده است. در مدل اول يك مدل بهينه¬سازي استوار براي مواجهه با چندين نوع عدم قطعيت، شامل تصادفي، شناختي و كامل براي پارامترهاي مختلف ارائه شده است؛ كه اولين تحقيقي است كه يك روش حل بهينه¬سازي استوار ارائه مي-نمايد كه قادر به مواجهه با همه انواع عدم قطعيت¬ها در داده¬هاي ورودي است. در مدل دوم نيز يك مدل برنامه¬ريزي عدد صحيح مختلط چندهدفه كه در آن جنبه¬هاي اقتصادي، محيط زيستي و اجتماعي براساس متدولوژي¬هاي مبتني بر LCA پايداري لحاظ شده، براي برنامه¬ريزي و طراحي شبكه زنجيره¬تامين بيواتانول ليگنوسلولزيك ارائه شده كه در آن براي اولين بار رويكرد برنامه¬ريزي امكاني استوار چندهدفه براي مواجهه با شرايط عدم قطعيت كه پارامترهاي غيرقطعي در محدوديت¬ها و نيز توابع هدف حضور دارند توسعه داده شده است. عملكرد مدل¬هاي پيشنهادي از طريق مطالعات موردي كه براي زنجيره تامين سوختي در ايران طراحي شده، نشان داده شده است. همچنين به منظور اعتبارسنجي رويكرد برنامه¬ريزي امكاني استوار چندهدفه و روش حل بهينه¬سازي استوار ارائه شده در مدل¬هاي اول و دوم، مدل¬هاي واقع-نمايي توسعه داده شده و نتايج حاصل از حل آن براي جواب¬هاي مدل قطعي و مدل¬هاي¬ استوار پيشنهادي بررسي و تحليل شده¬اند. از سوي ديگر، به منظور طراحي شبكه زنجيره تامين رشديابنده سوخت¬ زيستي، مدل زنجيره¬تامين پويا براساس پارادايم جديد با عنوان "زنجيره¬تامين دوسوتوان" و با درنظرگرفتن توابع هدف جداگانه براي محورهاي دوسوتواني يعني بهره¬برداري و اكتشاف در مدل سوم ارائه شده است. براي اعتبارسنجي مدل ارائه شده يك مدل يك سوتوان ارائه شده و نتايج حاصل از حل دو مدل از لحاظ شاخص¬هاي مالي بررسي و تحليل شده است.
شماره ركورد :
142325
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر ميرسامان پيشوايي
رشته تحصيلي :
سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
استاد راهنما :
دكتر سعيدي مهرآباد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت